Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår Scouternas stämma besluta

att till ordförande välja Ida Texéll och Viktor Lundqvist.
att till International Commissioners välja Joel Bergstrand och Linn Ternefors.
att som övriga ledamöter i styrelsen välja Albin Junhede, Dimitrij Aleshkov, Hanne Nordqvist, Marie-Louise Lövgren och Roger Lindvall.
att till verksamhetsrevisorer välja Karl Stavaeus och Karolina Natt och Dag.

 

Förslaget till valberedning publiceras senast den 10 oktober 2020. Förslaget till ledamöter på Förvaltningsmötet 2021 är ännu inte komplett. I nuläget finns 20 föreslagna namn, listade i dessa handlingar, som ordinarie, varav 3 för nyval. Kompletteringar inför och på Demokratijamboree 2020 till totalt 45 ordinarie ledamöter samt fem suppleanter kommer.

Att-satser för ovanstående kommer att läggas fram till stämman så snart arbetet är klart.

Vill du läsa mer om valberedningens arbete, målbild och process hittar du det i här: Valberedningens förslag och process

Valberedningens förslag till Scouternas styrelse

I arbetet med att sätta samman ett förslag på styrelse så har vi hela tiden fokuserat på gruppen och individernas förmåga att sätta gruppen först. Vi har valt att bygga ett team som utifrån var och ens olika förmågor skall komplettera varandra och kunna arbeta bra tillsammans. Vårt förslag bör därför ses en helhet som individerna skapar, utifrån de olika medlemmarnas kompetenser, förmågor och erfarenheter.

Bland de nödvändiga kunskaperna som Scouternas styrelse måste ha, har vi prioriterat strategisk kompetens och erfarenhet av ledningsuppdrag samt en vilja att utveckla ledningsrollen. Vi anser att det är viktigt att förstå ekonomiska samband och att kunna samverka i ett team, både ge och ta från och till alla. Vi har också tagit hänsyn till erfarenhet från Scouting på alla nivåer, kön, ålder och bostadsort samt annan erfarenhet från roller och verksamhet utanför scouting.

Valberedningen föreslår att styrelsen även denna period skall bestå av nio personer, varav fem övriga ledamöter. Vi har tillsammans med nuvarande styrelse bedömt att det är en lagom storlek.  Då tre av de valda har avsagt sig sina uppdrag under mandatperioden med omedelbar verkan finns det just nu bara sex kvarvarande ledamöter. Vi har trots det försökt balansera behovet av kontinuitet med behovet av succession. Vi tror på att sätta upp en plan på en försiktig men planerad succession så att även nästa stämma står inför ett lagom behov av förnyelse. I grunden innebär det att vi borde ha en plan att aldrig ersätta bägge/alla med samma uppdrag samtidigt.

Vi tror också att man behöver mer än en period för att säkert kunna tillföra något och har uppmanat de för nyval att se sitt uppdrag som minst två perioder långt, gärna längre än så. Årets förslag till styrelse innehåller därför sex nya och tre för omval.

Valberedningens förslag till nyval av bägge ordföranden syftar till att väsentligt förändra sättet att leda verksamheten så att alla i styrelsen både kan och får medverka samt att vidareutveckla styrelsens förmåga att arbeta strategiskt. Vi vill ge resurser och tid till att fortsätta den påbörjade förändringen av styrelsens roll och arbetssätt sedan tidigare stämmor. I detta ligger att verka mer långsiktigt och strategiskt samt säkerställa att det operativa utvecklas av Generalsekreterare.

Vi har resonerat på ett liknande sätt vad gäller successionen när det gäller vårt förslag till International Commissioner. Det tar tid att komma in i det internationella arbetet men det är också ett uppdrag för två att dela på, även för den nationella delen av det internationella uppdraget.

 

Ida Texéll, ordförande – Nyval

Född: 1980

Kår: Sollentuna Norra

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Sollentuna

Jobbar som: Kommundirektör Upplands-Bro kommun

 

Ida har haft förmånen och äran att i hela sitt liv få arbeta i räddningstjänsten och inom kommunal verksamhet. Det har handlat om att leda organisationer som skapar hållbara samhällen, som gör människors vardag bättre men som också står upp för mänskliga fri- och rättigheter. Hon och hennes kollegors insatser har gjort att människor kan leva bra liv.

Ida har också varit medlem i regeringens delegation att utveckla en handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030, bl.a. genom att vägleda med goda exempel. Det var ett uppdrag för att stödja och stimulera Sveriges genomförande av FN: s globala mål för hållbar utveckling.

Ida har ett normbrytande ledarskap. På Framtidgalan 2015 blev hon utsedd till Årets Ledare, bl.a. med motiveringen att hon genom sin förmåga att vara nyskapande lyckats konkretisera och förtydliga verksamhetens uppdrag och mål. Ida använder såväl sin kompetens som sin färgstarka personlighet till att som ledare utveckla verksamheten och inspirera sina medarbetare till att göra sitt bästa varje dag. I utmanande tider behövs modiga människor som vågar stå upp för människors värdighet och som med passion tar ställning för hur vi tillsammans kan göra jorden till en bättre plats, vilket även kan utveckla Scouterna.

 

Viktor Lundqvist, ordförande – Nyval

Född: 1985

Kår: Trollhättans Scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Trollhättan

Jobbar som: Projektledare Trollhättan Energi

 

Viktor har nu varit ledamot i styrelsen under två år och har tidigare varit ideellt engagerad i ett flertal av Jamboreerna, senast som Jamboreechef på Jamboree17. I dessa uppdrag har fick Viktor också en god kunskap om och insikt i Scouternas organisation och hur visionen och strategin kan omsättas i praktiskt arbete.

De senaste årens engagemang både i verksamheten och i styrelsen, har gett Viktor en bra bild av de utmaningar och möjligheter som finns hos Scouterna. Det handlar både om den interna organisationen och kulturen men även hur de yttre faktorerna och samhället i stort påverkar Scouterna.

För Viktor är en modern, samhällsengagerad och breddad scouting viktigt. Den skall byggas på de demokratiska principer som Scouterna har. Barnens och de ungas perspektiv måste vara det som är vägledande i den verksamhet Scouterna har och de beslut som fattas, både på nationell nivå och hemma i scoutkåren.

Viktor är civilingenjör inom energisystem och arbetar som projektledare med anläggningsprojekt. Viktor bidrar med fortsatt utveckling av Scouternas beslutsprocesser och med kontinuiteten som är viktigt för ett effektivt styrelsearbete. Viktor har under de senaste två åren utöver scoutengagemanget, flyttat till Trollhättan, bytt jobb och fått barn. På fritiden ägnar han sig dessutom mycket åt sin trädgård där kökslandet blir större för varje år.

 

Joel Bergstrand, International Commissioner WOSM – Omval

Född: 1996

Scoutkår: Valsätrakyrkans scoutkår och Västerkyrkan Lund

Samverkansorganisation: Equmenia

Bostadsort: Lund

Jobbar som: Student på Lunds universitet mot en civilingenjör i datateknik

 

Joel började i scouterna i Valsätrakyrkans scoutkår i Uppsala. Som tonåring började han som scoutledare och gick Ska’ut. Efter gymnasiet var han aktiv i utbytesorganisationen YFU och drev bl.a. flera av organisationens årsmöten och volontärshelger.

Inom scouting har Joel varit aktiv både nationellt och internationellt med ett uppdrag i Equmenia nationella scoutstag, medlem i WOSM Europas arbetsgrupp för extern representation och där fört WOSM:s talan i EU, FN och Européen Youth Forum i frågor om frivilligt arbete, unga, fred och säkerhet samt icke-formell utbildning. På förvaltningsmötet 2019 blev Joel invald i styrelsen som Scouternas International Commissioner WOSM.

Utanför sina ideella engagemang inom scoutrörelsen studerar Joel till civilingenjör i datateknik vid Lunds universitet. Innan han påbörjade den utbildningen läste han idéhistoria under ett år. Joels personlighet kan summeras som en tänkande och underhållande scout. När han inte studerar eller arbetar ideellt så spelar han brädspel, träffar vänner och fascineras över de positiva avtryck den svenska och globala scoutrörelsen lämnar efter sig i stort och smått.

 

Linn Ternefors, International Commissioner WAGGGS – Nyval

Född: 1988

Kår: Västerviks scoutkår

Samverkansorganisation: NSF

Bostadsort: Västervik

Jobbar som: Student

 

Linn har bred erfarenhet av scoutarbetet, både som ideell och anställd. Hon har arbetat på NSF som verksamhetsutvecklare, administratör och senast som generalsekreterare. Med detta i bagaget tillför hon ett brett nätverk och perspektiv från en samverkansorganisation samt kunskap om hur scouterna kan skapa goda förutsättningar för våra anställda.

Linn drivs av att skapa förutsättningar för människor att växa och utvecklas. Andra människors tankar väcker hennes nyfikenhet där hon har en förmåga att se och sammanföra olika personers perspektiv till en helhet. Linn kan beskrivas som diplomatisk, en egenskap som är nyttig i rollen som International Commissioner WAGGGS.

Linn är också mån om att unga människor ska få göra sin röst hörd i vår organisation och att de ska få stöd i att utmana sig själva utifrån sina egna förutsättningar. Att skapa mötesplatser mellan människor och kulturer, där dialog och nyfikenhet står i fokus, är också något som Linn brinner för. Just nu är Linn föräldraledig med familjens andra barn. Parallellt med den ledigheten studerar hon Organisation och ledarskap på distans via Linnéuniversitetet.

 

Albin Junhede, ledamot – Nyval

Född: 1991

Kår: Veberöds scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna och KFUM

Bostadsort: Malmö

Jobbar som: Chef för Global master data

 

Albin är civilekonom och med en bred bakgrund från scouting på både lokal, distrikts, nationell och internationell nivå. Idag är han aktiv i Veberöds scoutkår och bor i Malmö. Albin tror på hållbarhet, människor och processer. Detta kommer från en lång tid inom Scouterna, stort engagemang i Pride rörelsen och ett yrkesliv där han driver förändringar på en global nivå.

Genom åren har han jobbat mycket med ekonomifrågor, data och digitalisering där ett värdebaserat ledarskap har varit grunden i ledarrollen både för honom själv och hans team. I sin yrkesroll har Albin erfarenhet av roller som specialist, projektledare, förändringschef, personalchef (flera direktrapporterande) och global ledningsmedlem. För närvarande arbetar Albin som Globalt ansvarig för produkt och materialdata med flera direktrapporterande.

Albin drivs att få skapa förändring, tillsammans med andra människor, som i slutändan skall gynna helheten. Uppvuxen i Stockholm bor han nu i Skåne efter ett par rundor utomlands. Vardagen delar han mellan familj & vänner, kontoret, scoutkåren (gärna i skogen), engagemang i olika rörelser och olika träningsaktiviteter.

 

Dimitrij Aleshkov, ledamot – Nyval

Född: 1983

Kår: Helsingborgs scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Helsingborg

Jobbar som: Serieentreprenör för att förändra utbildningsbranschen

 

Dimitrij är relativ ny i scouting då han engagerade sig som förälder till tre aktiva barn. Tack vare sina döttrar som är scouter blev han aktiv i Helsingborgs scoutkår för knappt fyra år sedan. Det har han framförallt varit med att hjälpa till med diverse projekt men nu också ledamot av kårstyrelsen.

Dimitrij är född och uppväxt i Ukraina där han fortfarande har ett flertal olika engagemang. Han verkar inom IT och Datautbildning, både i Sverige och Tyskland där han tidigare har bott. Dimitrij driver flera initiativ där man skall lära barn och vuxna programmering och entreprenörskap. Dimitrij är utbildad Dataingenjör och har jobbat inom IT i mer än 15 år både inom större svenska, internationella bolag, olika myndigheter samt med ett antal olika start-ups.

Föreningslivet är viktig del av Dimitrijs vardag där han både är aktiv som medlem men också har ett antal olika styrelseuppdrag. Förutom familjen med scouting samt allt runt IT han har några hobbys, som geocaching, schack och origami samt att resa och se mer.

 

Hanne Nordqvist, ledamot – Nyval

Född: 1993

Kår: Vässarö scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Stockholm

Jobbar som: Politisk sekreterare

 

Hanne är född och uppväxt i Malmö men flyttade till Stockholm två år sedan. Hon har varit aktiv i Friskis&Svettis, i simklubben RAN, som ledare på konfirmationsläger, aktiv i Rädda Barnen och Tjejjouren i Malmö samt ordförande i elevråd och elevkår och verksamhetsledare för Brightful i Malmö (en organisation som jobbar med att sudda ut fysiska och psykiska barriärer).

Efter flytten till Stockholm har hon blivit aktiv som skribent i FUF (Föreningen för utvecklingsfrågor), ledamot i styrelsen för en lokal Brottsofferjour och aktiv i och med Värdebaserat ledarskap (kursledare två gånger) vilket var vägen till att lära känna Scouterna.

Efter en praktiktermin på justitiedepartementet i Bryssel är det en tjänst på Regeringskansliet eller hos Diskrimineringsombudsmannen som kan locka till mer utveckling. Till vardags jobbar Hanne som politisk sekreterare på en paraplyorganisation för elev- och studentkårer, men är i grunden jurist med inriktning mot barn- och arbetsrätt

Under uppväxten i och med föreningslivet har Hanne fått erfara kraften i det ideella, något som gjort att hon värderar samarbete och gemenskap. Det har även gjort henne nyfiken på nya saker och att skapa förtroendefulla relationer. Hanne ser det som en ynnest att ha fått lära känna Scouterna och scoutmetoden genom kursen Värdebaserat ledarskap.

 

Marie-Louise Lövgren, ledamot – Omval

Född: 1981

Kår: Klagshamns scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Malmö

Jobbar som: Näringslivsutvecklare i Region Skåne, innovation och entreprenörskap

 

Marie-Louise kommer från en liten ort i Småland där scouting var en viktig del av hennes uppväxt men fram till cirka 15 års ålder utan att hon fick någon egentlig kunskap eller erfarenhet om hur stor och globalt spridd scoutrörelsen är. Det är en erfarenhet som hon hela tiden har burit med sig i sitt stora engagemang på både nationell och internationell nivå. Hon har medverkat i och lett olika ideella uppdrag inom kommunikation, program, mångfaldsarbete och insamlingar.

Samtidigt som hon har goda insikter och erfarenheter av vad det innebär att driva scoutkår på en liten ort vill hon också att våra medlemmar ska kunna ta del av alla de möjligheter som scoutrörelsen ger i alla dess olika former, både nära och långt bort. Marie-Louise harvarit tidigt delaktig i att initiera scouternas mångfaldsarbete och har sedan fortsatt att vara engagerad i frågan om hur alla ska kunna bli scouter och stanna länge i rörelsen.

Marie-Louise har under sina två år i styrelsen jobbat med fokus på insamling och sponsring. En stabil och säker ekonomi är viktigt om Scouterna skall kunna ge fler unga möjligheter att uppleva och växa som individer inom scoutrörelsen. I sitt engagemang för intäkter har hon fått en god insikt i hur styrelsen kan och bör verka för att långsiktigt skapa goda ekonomiska förutsättningar för att stödja våra strategiska mål.

 

Roger Lindvall, ledamot – Nyval

Född: 1964

Kår: Wasakåren

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Uppsala

Jobbar som: Psykoterapeut och ledar/organisationskonsult

 

Rogers värdegrund är människors lika värde. Han brinner för att kunna bidra till personlig utveckling hos individer, utveckling i grupper och organisationer. Han arbetar som psykoterapeut med kris och utveckling i organisationer, ledarskaps-utbildning och strategiska HR frågor. En gång var han arkitekt men svängde snabbt till att vilja jobba med människor i roller som chef och HR chef.

Roger föddes in i NSF. Under universitetstiden och som småbarnsförälder var han inte aktiv i Scouterna. Åter tillbaka i scouterna ser han det som viktigt att vi som vuxna i scoutrörelsen kan stötta unga som bär och utvecklar verksamheten, samt säkerställa en trygg miljö. Han har varit ledare för alla åldrar och är just nu engagerad på nationell nivå inom utbildning och Trygga möten.

Arbete med hållbarhet för ledare och en trygg miljö (som är förutsättningen för personlig utveckling mot sin fulla potential) för Scouterna, är något som ligger honom mycket varmt om hjärtat vilket han fick verka för genom att stödja kontingentledningen för Jamboreen i USA 2019.

Roger bor i Uppsala med sin familj. Den består av Karin och sonen Oscar som just tagit studenten. Hos dem bor också många djur som pilgiftsgrodor, sköldpaddor, papegojor samt en hund.

Valberedningens förslag till Scouternas verksamhetsrevisorer

Rekryteringen till rollen som verksamhetsrevisor har följt samma process som för ledamöterna i styrelsen och valberedningen. Nomineringsprocessen gav flera kandidater med mycket relevanta erfarenheter. Det tar sin tid att sätta sig in i hela Scouternas verksamhet på det sätt som krävs för att kunna utföra en god granskning och det finns områden att över tid fortsätta att följa upp varför en långsam och samverkande överlämning är viktig. Eftersom vi föreslår nyval av styrelsens bägge ordföranden ser vi ett stort värde i att vi kan föreslå omval av båda verksamhetsrevisorerna, som gärna fortsätter minst två år till.

 

Karolina Natt och Dag – Omval

Född: 1993

Kår: Stenungssunds scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Göteborg

Jobbar som: Nämndsekreterare, Göteborgs stad

Karolina har erfarenhet av olika uppdrag inom scouterna, på lokal, regional och nationell nivå. Hon har varit ledamot och vice ordförande i Göteborgs scoutdistrikt och 2016 var hon delprojektledare för demokratijamboreen. Hon har ett starkt intresse för demokratifrågor vilket bland annat kommit till uttryck i att hon representerat Scouterna på flera internationella konferenser.

Karolina arbetar som nämndsekreterare i Göteborgs stad där hon samordnar förvaltningens underlag till den politiska nämnden. Hon är också ett stöd för tjänstepersoner i juridiska frågor. Hon har tidigare jobbat med kvalitetsutveckling inom offentlig sektor.

Karolina beskriver sig själv som ”en engagerad och vetgirig person som drivs av utmaningar. Jag tycker om mötet med människor och ser det som viktigt att dra nytta varandras olikheter och erfarenheter. En viktig drivkraft för mig är att revisionen ska vara högkvalitativ och göra nytta för medlemmarna. I detta kan jag bidra med min erfarenhet av uppföljning och kvalitetsutveckling.

Karl Stavaeus – Omval

Född: 1962

Kår: Älvsjö scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Älvsjö, Stockholm

Jobbar som: Konsult inom tekniskt underhåll

Karl arbetar som konsult inom Underhåll och Asset Management, tidigare underhållschef på ett raffinaderi i Nynäshamn. Han tar uppdrag vars mål är att säkerställa högsta tillgängliga produktion hos kunden. Han har under i stort sett hela sitt yrkesliv arbetat med att utveckla organisationer och sätta samt följa upp mål. Han har också varit kvalitetsrevisor i olika omgångar.

Karl började i scouterna när han var 7 år och har haft de flesta roller som finns i en scoutkår. Han har också varit utbildningsledare vid ett par tillfällen. Senaste uppdraget i scoutkåren var KO i Älvsjö scoutkår under fyra år, en av Sveriges största kårer och som vuxit väldigt snabbt på senare år. Karl beskriver sig själv så här: “Jag har genom mitt yrkesliv och mina uppdrag på fritiden fått stor erfarenhet av verksamheter och av att utveckla verksamheter inklusive beredskap för olika situationer som kräver olika angreppssätt. “Rollen som verksamhetsrevisor ger möjlighet att både arbeta stödjande och uppföljande vilket känns utmanande. Övriga fritidsintressen är huset i Dalarna, friluftsliv, skidåkning och golf.

 

Valberedningens förslag till ledamöter på Scouternas förvaltningsmöte

Uppdraget att hitta alla ledamöter till 2021 år förvaltningsmöte är en grannlaga uppgift. I grunden handlar det om att hitta scouter som skall göra en väldigt liten insats väldigt långt framöver, utan att egentligen veta när uppdraget skall fullgöras. Datum och plats är inte fastställt även om det troligtvis sker under Jamobree21.

Valberedningen har förberett ett del-förslag som bygger på en grupp med ganska mycket erfarenhet, kompetens och närvaro på och från tidigare förvaltningsmöten. Vi ser det som väldigt viktigt att få en så bred förankring som möjligt i distrikt och samverkansorganisationer, varför det är ett värde att kunna föreslå de som på olika sätt är aktiva i lokala ledningsroller.

Av det skälet har vi huvudsakligen försökt att rekrytera bland de som nyligen var med samt sökt förslag från ovanstående organisationer eller gruppen. Vi har valt att INTE föreslå ett komplett förslag i handlingarna utan öppna för möjligheten att både nominera och kandidera ända fram till Demokratijamboree.

Det är ett stort värde i att man kan nominera ledamöter till Förvaltningsmötet även under pågående Demokratijamboree, för att de som är nära och aktiva i demokratiprocessen skall kunna vara med och öka värdet på förvaltningsmötet. Det gör man framförallt genom att inte bara göra det som en nödvändig formell slutpunkt för senaste verksamhetsåret utan att just vara aktiv på och inte minst före förvaltningsmötet.

I vårt förslag finns 20 kandidater som ordinarie ledamöter, varav tre är för omval. Vi behöver 45 ledamöter samt fem suppleanter och kommer att jobba vidare mot ett komplett förslag fram till nomineringen stänger, lördagen den 21 november 2020. Nomineringen är öppen ända till den 21:e november.

 

Alicia Kebring – Omval

Född: 1997

Kår: Almtuna scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Björklinge

Daniel Berglund – Omval

Född: 1971

Kår: Tyringe scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Tyringe

 

Erik Carlsson – Omval

Född: 1983

Kår: Bagarmossens scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Huddinge

 

Eva-Marie Johansson – Omval

Född: 1980

Kår: Trollhättans scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Kärna

 

Henric Pitts Axeheim – Omval

Född: 1982

Kår: Nässjö KFUM

Samverkansorganisation: KFUM

Bostadsort: Flisby

 

Håkan Kvist – Omval

Född: 1981

Kår: Drottningstadens scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Lund

 

Inger Eriksson Grahn – Omval

Född: 1950

Kår: Malung-Sälens scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Malung

 

Jakob Revellé – Nyval

Född: 1990

Kår: Hvitfeldt scoutkår KFUM

Samverkansorganisation: KFUM

Bostadsort: Göteborg

 

Jonas Brunemalm – Omval

Född: 1983

Kår: Älvsjö scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Skärholmen

 

Kerstin Aronsson – Omval

Född: 1957

Kår: Vällingby scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Stockholm

 

Marianne Zetterstrand – Omval

Född: 1966

Kår: Åhus scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Åhus

 

Monica Johansson – Nyval

Född: 1966

Kår: Viksjö scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Järfälla

 

Per Jonzén – Nyval

Född: 1957

Kår: Tollereds scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Alingsås

 

Per Pettersson – Omval

Född: 1982

Kår: Sollentuna södra scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Solna

 

Peter Romin – Omval

Född: 1964

Kår: Falukårens scoutkår

Samverkansorganisation: NSF

Bostadsort: Falun

 

Rasmus Ringdahl – Omval

Född: 1987

Kår: S:t Lars Scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Linköping

 

Sandra Påsse – Omval

Född: 1995

Kår: Hunneberg KFUM

Samverkansorganisation: KFUM

Bostadsort: Trollhättan

 

Tobias Renström – Omval

Född: 1985

Kår: Näsby Parks scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Täby

 

Tomas Kjerf – Omval

Född: 1960

Kår: Saltsjö-Boo scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Saltsjö-Boo

 

Ulf Ödman – Omval

Född: 1966

Kår: Kristina scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Bankeryd