I filmen presenteras några av valberedningens förslag. Den ska ses som ett komplement och ersätter inte nedanstående fullständiga förslag som hör till handlingarna.

Den 27 november kompletterades valberedningens förslag till ordinarie ledamöter och suppleanter på Förvaltningsmötet 2021. Du hittar tilläggen i nedanstående dokument:

Valberedningens tillägg för ordinarie ledamöter på Förvaltningsmötet 2021 >>

Valberedningens förslag på suppleanter till Förvaltningsmötet 2021 >>

Valberedningens förslag

Uppdaterad med kompletteringar 2020-11-06

Valberedningen föreslår Scouternas stämma besluta

att till ordförande välja Ida Texéll och Viktor Lundqvist.
att till International Commissioners välja Joel Bergstrand och Linn Ternefors.
att som övriga ledamöter i styrelsen välja Albin Junhede, Dimitrij Aleshkov, Hanne Nordqvist, Marie-Louise Lövgren och Roger Lindvall.
att till verksamhetsrevisorer välja Karl Stavaeus och Karolina Natt och Dag.
att till Valberedning välja Anders Bernberg, Cilla Hansson, Erika Gilbertsson, Hannah Stanton, Jan Månsson, Katarina Hedberg, Patrik Redgård och Viggo Forssman med Hannah Stanton som sammankallande.
att som ledamöter på Förvaltningsmötet 2021 föreslå listade 29 som ordinarie, varav sju för omval, med kompletteringar inför och på DJ 2020 till totalt 45 ordinarie ledamöter och fem suppleanter.


Att-satser för ovanstående kommer att läggas fram till stämman så snart arbetet är klart.

Förslaget till valberedning publiceras senast den 10 oktober 2020. Förslaget till ledamöter på Förvaltningsmötet 2021 är ännu inte komplett. I nuläget finns 20 föreslagna namn, listade i dessa handlingar, som ordinarie, varav 3 för nyval. Kompletteringar inför och på Demokratijamboree 2020 till totalt 45 ordinarie ledamöter samt fem suppleanter kommer.

Vill du läsa mer om valberedningens arbete, målbild och process hittar du det i här: Valberedningens kompletta förslag och process >>

Valberedningens förslag till Scouternas styrelse

I arbetet med att sätta samman ett förslag på styrelse så har vi hela tiden fokuserat på gruppen och individernas förmåga att sätta gruppen först. Vi har valt att bygga ett team som utifrån var och ens olika förmågor skall komplettera varandra och kunna arbeta bra tillsammans. Vårt förslag bör därför ses en helhet som individerna skapar, utifrån de olika medlemmarnas kompetenser, förmågor och erfarenheter.

Bland de nödvändiga kunskaperna som Scouternas styrelse måste ha, har vi prioriterat strategisk kompetens och erfarenhet av ledningsuppdrag samt en vilja att utveckla ledningsrollen. Vi anser att det är viktigt att förstå ekonomiska samband och att kunna samverka i ett team, både ge och ta från och till alla. Vi har också tagit hänsyn till erfarenhet från Scouting på alla nivåer, kön, ålder och bostadsort samt annan erfarenhet från roller och verksamhet utanför scouting.

Valberedningen föreslår att styrelsen även denna period skall bestå av nio personer, varav fem övriga ledamöter. Vi har tillsammans med nuvarande styrelse bedömt att det är en lagom storlek.  Då tre av de valda har avsagt sig sina uppdrag under mandatperioden med omedelbar verkan finns det just nu bara sex kvarvarande ledamöter. Vi har trots det försökt balansera behovet av kontinuitet med behovet av succession. Vi tror på att sätta upp en plan på en försiktig men planerad succession så att även nästa stämma står inför ett lagom behov av förnyelse. I grunden innebär det att vi borde ha en plan att aldrig ersätta bägge/alla med samma uppdrag samtidigt.

Vi tror också att man behöver mer än en period för att säkert kunna tillföra något och har uppmanat de för nyval att se sitt uppdrag som minst två perioder långt, gärna längre än så. Årets förslag till styrelse innehåller därför sex nya och tre för omval.

Valberedningens förslag till nyval av bägge ordföranden syftar till att väsentligt förändra sättet att leda verksamheten så att alla i styrelsen både kan och får medverka samt att vidareutveckla styrelsens förmåga att arbeta strategiskt. Vi vill ge resurser och tid till att fortsätta den påbörjade förändringen av styrelsens roll och arbetssätt sedan tidigare stämmor. I detta ligger att verka mer långsiktigt och strategiskt samt säkerställa att det operativa utvecklas av Generalsekreterare.

Vi har resonerat på ett liknande sätt vad gäller successionen när det gäller vårt förslag till International Commissioner. Det tar tid att komma in i det internationella arbetet men det är också ett uppdrag för två att dela på, även för den nationella delen av det internationella uppdraget.

 

Ida Texéll, ordförande – Nyval

Född: 1980

Kår: Sollentuna Norra

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Sollentuna

Jobbar som: Kommundirektör Upplands-Bro kommun

 

Ida har haft förmånen och äran att i hela sitt liv få arbeta i räddningstjänsten och inom kommunal verksamhet. Det har handlat om att leda organisationer som skapar hållbara samhällen, som gör människors vardag bättre men som också står upp för mänskliga fri- och rättigheter. Hon och hennes kollegors insatser har gjort att människor kan leva bra liv.

Ida har också varit medlem i regeringens delegation att utveckla en handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030, bl.a. genom att vägleda med goda exempel. Det var ett uppdrag för att stödja och stimulera Sveriges genomförande av FN: s globala mål för hållbar utveckling.

Ida har ett normbrytande ledarskap. På Framtidgalan 2015 blev hon utsedd till Årets Ledare, bl.a. med motiveringen att hon genom sin förmåga att vara nyskapande lyckats konkretisera och förtydliga verksamhetens uppdrag och mål. Ida använder såväl sin kompetens som sin färgstarka personlighet till att som ledare utveckla verksamheten och inspirera sina medarbetare till att göra sitt bästa varje dag. I utmanande tider behövs modiga människor som vågar stå upp för människors värdighet och som med passion tar ställning för hur vi tillsammans kan göra jorden till en bättre plats, vilket även kan utveckla Scouterna.

 

Viktor Lundqvist, ordförande – Nyval

Född: 1985

Kår: Trollhättans Scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Trollhättan

Jobbar som: Projektledare Trollhättan Energi

 

Viktor har nu varit ledamot i styrelsen under två år och har tidigare varit ideellt engagerad i ett flertal av Jamboreerna, senast som Jamboreechef på Jamboree17. I dessa uppdrag har fick Viktor också en god kunskap om och insikt i Scouternas organisation och hur visionen och strategin kan omsättas i praktiskt arbete.

De senaste årens engagemang både i verksamheten och i styrelsen, har gett Viktor en bra bild av de utmaningar och möjligheter som finns hos Scouterna. Det handlar både om den interna organisationen och kulturen men även hur de yttre faktorerna och samhället i stort påverkar Scouterna.

För Viktor är en modern, samhällsengagerad och breddad scouting viktigt. Den skall byggas på de demokratiska principer som Scouterna har. Barnens och de ungas perspektiv måste vara det som är vägledande i den verksamhet Scouterna har och de beslut som fattas, både på nationell nivå och hemma i scoutkåren.

Viktor är civilingenjör inom energisystem och arbetar som projektledare med anläggningsprojekt. Viktor bidrar med fortsatt utveckling av Scouternas beslutsprocesser och med kontinuiteten som är viktigt för ett effektivt styrelsearbete. Viktor har under de senaste två åren utöver scoutengagemanget, flyttat till Trollhättan, bytt jobb och fått barn. På fritiden ägnar han sig dessutom mycket åt sin trädgård där kökslandet blir större för varje år.

 

Joel Bergstrand, International Commissioner WOSM – Omval

Född: 1996

Scoutkår: Valsätrakyrkans scoutkår och Västerkyrkan Lund

Samverkansorganisation: Equmenia

Bostadsort: Lund

Jobbar som: Student på Lunds universitet mot en civilingenjör i datateknik

 

Joel började i scouterna i Valsätrakyrkans scoutkår i Uppsala. Som tonåring började han som scoutledare och gick Ska’ut. Efter gymnasiet var han aktiv i utbytesorganisationen YFU och drev bl.a. flera av organisationens årsmöten och volontärshelger.

Inom scouting har Joel varit aktiv både nationellt och internationellt med ett uppdrag i Equmenia nationella scoutstag, medlem i WOSM Europas arbetsgrupp för extern representation och där fört WOSM:s talan i EU, FN och Européen Youth Forum i frågor om frivilligt arbete, unga, fred och säkerhet samt icke-formell utbildning. På förvaltningsmötet 2019 blev Joel invald i styrelsen som Scouternas International Commissioner WOSM.

Utanför sina ideella engagemang inom scoutrörelsen studerar Joel till civilingenjör i datateknik vid Lunds universitet. Innan han påbörjade den utbildningen läste han idéhistoria under ett år. Joels personlighet kan summeras som en tänkande och underhållande scout. När han inte studerar eller arbetar ideellt så spelar han brädspel, träffar vänner och fascineras över de positiva avtryck den svenska och globala scoutrörelsen lämnar efter sig i stort och smått.

 

Linn Ternefors, International Commissioner WAGGGS – Nyval

Född: 1988

Kår: Västerviks scoutkår

Samverkansorganisation: NSF

Bostadsort: Västervik

Jobbar som: Student

 

Linn har bred erfarenhet av scoutarbetet, både som ideell och anställd. Hon har arbetat på NSF som verksamhetsutvecklare, administratör och senast som generalsekreterare. Med detta i bagaget tillför hon ett brett nätverk och perspektiv från en samverkansorganisation samt kunskap om hur scouterna kan skapa goda förutsättningar för våra anställda.

Linn drivs av att skapa förutsättningar för människor att växa och utvecklas. Andra människors tankar väcker hennes nyfikenhet där hon har en förmåga att se och sammanföra olika personers perspektiv till en helhet. Linn kan beskrivas som diplomatisk, en egenskap som är nyttig i rollen som International Commissioner WAGGGS.

Linn är också mån om att unga människor ska få göra sin röst hörd i vår organisation och att de ska få stöd i att utmana sig själva utifrån sina egna förutsättningar. Att skapa mötesplatser mellan människor och kulturer, där dialog och nyfikenhet står i fokus, är också något som Linn brinner för. Just nu är Linn föräldraledig med familjens andra barn. Parallellt med den ledigheten studerar hon Organisation och ledarskap på distans via Linnéuniversitetet.

 

Albin Junhede, ledamot – Nyval

Född: 1991

Kår: Veberöds scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna och KFUM

Bostadsort: Malmö

Jobbar som: Chef för Global master data

 

Albin är civilekonom och med en bred bakgrund från scouting på både lokal, distrikts, nationell och internationell nivå. Idag är han aktiv i Veberöds scoutkår och bor i Malmö. Albin tror på hållbarhet, människor och processer. Detta kommer från en lång tid inom Scouterna, stort engagemang i Pride rörelsen och ett yrkesliv där han driver förändringar på en global nivå.

Genom åren har han jobbat mycket med ekonomifrågor, data och digitalisering där ett värdebaserat ledarskap har varit grunden i ledarrollen både för honom själv och hans team. I sin yrkesroll har Albin erfarenhet av roller som specialist, projektledare, förändringschef, personalchef (flera direktrapporterande) och global ledningsmedlem. För närvarande arbetar Albin som Globalt ansvarig för produkt och materialdata med flera direktrapporterande.

Albin drivs att få skapa förändring, tillsammans med andra människor, som i slutändan skall gynna helheten. Uppvuxen i Stockholm bor han nu i Skåne efter ett par rundor utomlands. Vardagen delar han mellan familj & vänner, kontoret, scoutkåren (gärna i skogen), engagemang i olika rörelser och olika träningsaktiviteter.

 

Dimitrij Aleshkov, ledamot – Nyval

Född: 1983

Kår: Helsingborgs scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Helsingborg

Jobbar som: Serieentreprenör för att förändra utbildningsbranschen

 

Dimitrij är relativ ny i scouting då han engagerade sig som förälder till tre aktiva barn. Tack vare sina döttrar som är scouter blev han aktiv i Helsingborgs scoutkår för knappt fyra år sedan. Det har han framförallt varit med att hjälpa till med diverse projekt men nu också ledamot av kårstyrelsen.

Dimitrij är född och uppväxt i Ukraina där han fortfarande har ett flertal olika engagemang. Han verkar inom IT och Datautbildning, både i Sverige och Tyskland där han tidigare har bott. Dimitrij driver flera initiativ där man skall lära barn och vuxna programmering och entreprenörskap. Dimitrij är utbildad Dataingenjör och har jobbat inom IT i mer än 15 år både inom större svenska, internationella bolag, olika myndigheter samt med ett antal olika start-ups.

Föreningslivet är viktig del av Dimitrijs vardag där han både är aktiv som medlem men också har ett antal olika styrelseuppdrag. Förutom familjen med scouting samt allt runt IT han har några hobbys, som geocaching, schack och origami samt att resa och se mer.

 

Hanne Nordqvist, ledamot – Nyval

Född: 1993

Kår: Vässarö scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Stockholm

Jobbar som: Politisk sekreterare

 

Hanne är född och uppväxt i Malmö men flyttade till Stockholm två år sedan. Hon har varit aktiv i Friskis&Svettis, i simklubben RAN, som ledare på konfirmationsläger, aktiv i Rädda Barnen och Tjejjouren i Malmö samt ordförande i elevråd och elevkår och verksamhetsledare för Brightful i Malmö (en organisation som jobbar med att sudda ut fysiska och psykiska barriärer).

Efter flytten till Stockholm har hon blivit aktiv som skribent i FUF (Föreningen för utvecklingsfrågor), ledamot i styrelsen för en lokal Brottsofferjour och aktiv i och med Värdebaserat ledarskap (kursledare två gånger) vilket var vägen till att lära känna Scouterna.

Efter en praktiktermin på justitiedepartementet i Bryssel är det en tjänst på Regeringskansliet eller hos Diskrimineringsombudsmannen som kan locka till mer utveckling. Till vardags jobbar Hanne som politisk sekreterare på en paraplyorganisation för elev- och studentkårer, men är i grunden jurist med inriktning mot barn- och arbetsrätt

Under uppväxten i och med föreningslivet har Hanne fått erfara kraften i det ideella, något som gjort att hon värderar samarbete och gemenskap. Det har även gjort henne nyfiken på nya saker och att skapa förtroendefulla relationer. Hanne ser det som en ynnest att ha fått lära känna Scouterna och scoutmetoden genom kursen Värdebaserat ledarskap.

 

Marie-Louise Lövgren, ledamot – Omval

Född: 1981

Kår: Klagshamns scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Malmö

Jobbar som: Näringslivsutvecklare i Region Skåne, innovation och entreprenörskap

 

Marie-Louise kommer från en liten ort i Småland där scouting var en viktig del av hennes uppväxt men fram till cirka 15 års ålder utan att hon fick någon egentlig kunskap eller erfarenhet om hur stor och globalt spridd scoutrörelsen är. Det är en erfarenhet som hon hela tiden har burit med sig i sitt stora engagemang på både nationell och internationell nivå. Hon har medverkat i och lett olika ideella uppdrag inom kommunikation, program, mångfaldsarbete och insamlingar.

Samtidigt som hon har goda insikter och erfarenheter av vad det innebär att driva scoutkår på en liten ort vill hon också att våra medlemmar ska kunna ta del av alla de möjligheter som scoutrörelsen ger i alla dess olika former, både nära och långt bort. Marie-Louise harvarit tidigt delaktig i att initiera scouternas mångfaldsarbete och har sedan fortsatt att vara engagerad i frågan om hur alla ska kunna bli scouter och stanna länge i rörelsen.

Marie-Louise har under sina två år i styrelsen jobbat med fokus på insamling och sponsring. En stabil och säker ekonomi är viktigt om Scouterna skall kunna ge fler unga möjligheter att uppleva och växa som individer inom scoutrörelsen. I sitt engagemang för intäkter har hon fått en god insikt i hur styrelsen kan och bör verka för att långsiktigt skapa goda ekonomiska förutsättningar för att stödja våra strategiska mål.

 

Roger Lindvall, ledamot – Nyval

Född: 1964

Kår: Wasakåren

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Uppsala

Jobbar som: Psykoterapeut och ledar/organisationskonsult

 

Rogers värdegrund är människors lika värde. Han brinner för att kunna bidra till personlig utveckling hos individer, utveckling i grupper och organisationer. Han arbetar som psykoterapeut med kris och utveckling i organisationer, ledarskaps-utbildning och strategiska HR frågor. En gång var han arkitekt men svängde snabbt till att vilja jobba med människor i roller som chef och HR chef.

Roger föddes in i NSF. Under universitetstiden och som småbarnsförälder var han inte aktiv i Scouterna. Åter tillbaka i scouterna ser han det som viktigt att vi som vuxna i scoutrörelsen kan stötta unga som bär och utvecklar verksamheten, samt säkerställa en trygg miljö. Han har varit ledare för alla åldrar och är just nu engagerad på nationell nivå inom utbildning och Trygga möten.

Arbete med hållbarhet för ledare och en trygg miljö (som är förutsättningen för personlig utveckling mot sin fulla potential) för Scouterna, är något som ligger honom mycket varmt om hjärtat vilket han fick verka för genom att stödja kontingentledningen för Jamboreen i USA 2019.

Roger bor i Uppsala med sin familj. Den består av Karin och sonen Oscar som just tagit studenten. Hos dem bor också många djur som pilgiftsgrodor, sköldpaddor, papegojor samt en hund.

Valberedningens förslag till Scouternas verksamhetsrevisorer

Rekryteringen till rollen som verksamhetsrevisor har följt samma process som för ledamöterna i styrelsen och valberedningen. Nomineringsprocessen gav flera kandidater med mycket relevanta erfarenheter. Det tar sin tid att sätta sig in i hela Scouternas verksamhet på det sätt som krävs för att kunna utföra en god granskning och det finns områden att över tid fortsätta att följa upp varför en långsam och samverkande överlämning är viktig. Eftersom vi föreslår nyval av styrelsens bägge ordföranden ser vi ett stort värde i att vi kan föreslå omval av båda verksamhetsrevisorerna, som gärna fortsätter minst två år till.

 

Karolina Natt och Dag – Omval

 

Född: 1993

Kår: Stenungssunds scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Göteborg

Jobbar som: Nämndsekreterare, Göteborgs stad

 

Karolina har erfarenhet av olika uppdrag inom scouterna, på lokal, regional och nationell nivå. Hon har varit ledamot och vice ordförande i Göteborgs scoutdistrikt och 2016 var hon delprojektledare för demokratijamboreen. Hon har ett starkt intresse för demokratifrågor vilket bland annat kommit till uttryck i att hon representerat Scouterna på flera internationella konferenser.

Karolina arbetar som nämndsekreterare i Göteborgs stad där hon samordnar förvaltningens underlag till den politiska nämnden. Hon är också ett stöd för tjänstepersoner i juridiska frågor. Hon har tidigare jobbat med kvalitetsutveckling inom offentlig sektor.

Karolina beskriver sig själv som ”en engagerad och vetgirig person som drivs av utmaningar. Jag tycker om mötet med människor och ser det som viktigt att dra nytta varandras olikheter och erfarenheter. En viktig drivkraft för mig är att revisionen ska vara högkvalitativ och göra nytta för medlemmarna. I detta kan jag bidra med min erfarenhet av uppföljning och kvalitetsutveckling.

Karl Stavaeus – Omval

 

 

Född: 1962

Kår: Älvsjö scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Älvsjö, Stockholm

Jobbar som: Konsult inom tekniskt underhåll

 

Karl arbetar som konsult inom Underhåll och Asset Management, tidigare underhållschef på ett raffinaderi i Nynäshamn. Han tar uppdrag vars mål är att säkerställa högsta tillgängliga produktion hos kunden. Han har under i stort sett hela sitt yrkesliv arbetat med att utveckla organisationer och sätta samt följa upp mål. Han har också varit kvalitetsrevisor i olika omgångar.

Karl började i scouterna när han var 7 år och har haft de flesta roller som finns i en scoutkår. Han har också varit utbildningsledare vid ett par tillfällen. Senaste uppdraget i scoutkåren var KO i Älvsjö scoutkår under fyra år, en av Sveriges största kårer och som vuxit väldigt snabbt på senare år. Karl beskriver sig själv så här: “Jag har genom mitt yrkesliv och mina uppdrag på fritiden fått stor erfarenhet av verksamheter och av att utveckla verksamheter inklusive beredskap för olika situationer som kräver olika angreppssätt. “Rollen som verksamhetsrevisor ger möjlighet att både arbeta stödjande och uppföljande vilket känns utmanande. Övriga fritidsintressen är huset i Dalarna, friluftsliv, skidåkning och golf.

Valberedningens förslag till Scouternas valberedning

 

Hannah Stanton – Nyval som sammankallande

 

Född: 1987

Kår: Klagshamns Scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Malmö

Jobbar som: Samhällsutvecklare i Region Skåne

 

Hannah kom till scouterna under hösten 2009 i samband med planeringen för World Jamboree i Sverige 2011. Hon har sedan dess bland annat varit ledare på kåren, arrangemangsledare för Moot 2013, deltagare och ledare för Värdebaserat ledarskap, haft förtroendeuppdrag inom WAGGGS, ordförande för Trygga Mötens aktivitetsgruppen och aktiv i Leda för en hållbar värld. Senaste uppdraget var som medlem i planeringsorganisationen för svenska kontingenten till World Jamboree i USA.

För att göra skillnad för alla medlemmar i vår rörelse krävs att vi dels ser, och försöker att möta allas behov, efter bästa förmåga. Det gäller oavsett vilken del av organisationen och vår verksamhet som vi jobbar med, för det viktigaste vi kan göra är att inte lämna någon utanför.

I valberedningen kommer Hannah att bidra med ett brinnande engagemang för att vår organisation ska nå fler och kan bryta ny mark i utmanande tider. Hennes stora nätverk brett i samhället och hennes förmåga att se hela människan för vad den är kommer att bidra med att göra skillnad på riktigt.

Anders Bernberg – Omval

 

Född: 1963

Kår: Vetlanda scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Vetlanda

Jobbar som: Miljöstrateg på Vetlanda kommun

 

Anders har varit aktiv i Scouterna sedan tidig ålder och började sin bana i Kisa scoutkår i södra Östergötland. Sedan början på 90-talet smålänning och bosatt i Vetlanda. Han har varit kårordförande och är f.n. vice ordförande i distriktsstyrelsen. Sedan 2018 ledamot är Anders ledamot i Scouternas valberedning.

Anders yrkesbana började han med ett antal år i försvaret, främst som utbildare. Sedan har han varit HR-konsult med egen verksamhet inom industrin. Senare som rektor och områdeschef i tio år där han samlade på sig många praktiska erfarenheter såsom ledning och styrning, rekrytering, organisationsutveckling och inte minst att möta människor i olika situationer.

Sedan 2013 har han det strategiska ansvaret för Vetlanda kommuns miljöarbete, vilket innebär samordning och utveckling av det samlade miljöarbetet inom Vetlanda kommun.

Cecilia Hansson – Omval

 

Född: 1963

Kår: Nacka sjöscoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Nacka

Jobbar som: Speciallärare i grundskolan

 

Cilla har varit scout sedan upptäckarscoutåldern. Under sin aktiva ledartid i Nacka sjö var hon ledare på spårar- och utmanarscoutnivå, sen kårutbildare och kårordförande. Hela Cillas familj har levt ett aktivt scoutliv där sommarläger och eskadersegling varit stående höjdpunkter.

Scouting internationellt är något som verkligen intresserar Cilla och hon har bl.a. fått möjlighet att arbeta på världsscoutcentret SANGAM i Indien och under senare år varit funktionär på nationella och internationella läger såsom WSJ i Sverige 2011, WSJ i Japan 2015, på Jamboree17. Nu finns hon med i ledningsgruppen för Roslagens scoutdistrikts Challengeprojekt med aktiviteter för 14–17-åringar och resor till Danmark, Finland och Island.

Cilla har arbetat i skolans värld i drygt 30 år. I scouterna är hon utbildare och ingår i kursteam inom Scouternas folkhögskolas verksamhet. Cilla arbetar för att skapa möjligheter för att alla ska kunna få uppleva scouting och delta i Scouternas verksamhet efter sina egna förutsättningar.

Erika Gilbertsson – Nyval

 

 

Född: 1985

Kår: Immanueulskyrkans Equmeniascoutkår i Jönköping

Samverkansorganisation: Equmenia

Bostadsort: Stockholm

Jobbar som: Verksamhetskontroller

 

Erika är en glad, engagerad och driven scout som ser möjligheter och tänker långsiktigt, strategiskt och proaktivt. Hon har varit scout sedan 9-årsåldern och har sin bakgrund i Equmenia. Erika har haft många olika uppdrag inom scoutrörelsen på både lokal-, regional- och nationell nivå, både som projekt (läger) eller i ledningsroller. Det har varit både inom Equmenia och Scouterna.

Erika har varit ledare för alla åldersgrupper, kårchef, lägerchef på både lokala läger och på större regionsläger, varit utbildningsansvarig för Equmenia Scout, ordförande för Scouternas Nationella utbildningsgrupp och Nationella utbildnings-utvecklingsgrupp, ansvarig för Treklöver-Gilwell kurserna (TG) och är nu kursansvarig för kursen TG Norden.

Det Erika kan tillföra valberedningen är att hon är väldigt väl förankrad i scoutrörelsen. Hon har tidigare erfarenhet från valberedningsarbete och rekrytering och har ett stort nätverk både inom Scouterna och samverkansorganisationerna, näringslivet och akademin. Erika jobbar på KTH och har en högskoleexamen inom ekonomi och logistik.

Jan Månsson – Omval, nyval som ledamot

 

 

Född: 1957

Kår: Kungälv Scoutkår och Equmenia Majorna

Samverkansorganisation: Scouterna och Equmenia

Bostadsort: Västra Frölunda

Jobbar som: Operativ projektledare inom Global Logistik

 

 Jan började med scouting som åttaåring. Han har varit ledare för alla åldersgrupper, tre gånger kassör i Göteborgs Scoutdistrikt samt ordförande i Göteborgsscouternas stiftelse och ansvarig för lägerplatsen Kragenäs.

Under åren 1986 – 2001 var Jan del av ledningen för de nationella projekten Viking Venture, Stockholm Venture och Natura 93 samt ledare till World Jamboree och World Moot i Australien.

Med fru och två flickor, 20 och 22 år, uppväxta i Equmenia Majorna är det där han idag har sitt kårengegemang, som kassör.  Jan var under WSJ 2011 en av två Head of Sales.

I Japan 2015 ansvarade han för kontingentens logistik. Inför och på Jamboreen i USA 2019 var han del av kontingentledningen med delat ansvar för allt resande och logistik utanför lägervistelsen.

Jan har en tydlig vilja att både söka och kontakta de som tänker som scouter men ännu inte är aktiva i Scouterna. Det drivet tillsammans med sitt breda nätverk är en god tillgång för valberedningen.

Katarina Hedberg – Nyval

 

 

Född: 1976

Kår: Örnsbergs Scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Stockholm

Jobbar som: Kommunikationschef på Atvexa

 

Katarina har varit aktiv scout och ledare i Örnsbergs scoutkår och blev tidigt engagerad som utbildare och i Stockholms scoutdistrikt. Hon har varit engagerad i olika delar av scoutrörelsen under de senaste 30 åren. Mellan 2012 och 2018 arbetade Katarina för Scouterna, bland annat som generalsekreterare.

Katarina är civilingenjör i industriell ekonomi och har arbetat inom svensk industri och bank och finans. Idag arbetar hon på Atvexa som driver fristående verksamheter inom förskola och skola. Utöver ett huvudansvar för kommunikation arbetar Katarina i dotterbolagens styrelser som ordförande och ledamot.

Katarina har ett stort engagemang för styrelsearbete i stort och Scouternas styrelse specifikt. Efter att ha rapporterat till Scouternas styrelse under drygt fyra år har hon en god bild av vilka utmaningar som styrelsen ställs. Katarina ser även sin breda erfarenhet från att ha arbetat som generalsekreterare som en stor tillgång då hon har kontakter med och förståelse inför rörelsens många olika delar.

Patrik Redgård – Nyval

 

 

Född: 1982

Kår: Staffanstorps och Månstorps scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Malmö

Jobbar som: Customer success manager & projektledare

 

Patrik känner till många dimensioner av scoutrörelsen. Till vardags är han utmanarscoutledare i Månstorps scoutkår. Som f.d. utvecklingskonsulent har han utvecklat en god förståelse för scoutrörelsens organisation och behov, samtidigt som han utvecklade ett brett regionalt kontaktnät i södra regionen. Han har jobbat med utbildningar-, arrangemang och lägerverksamhet i snart två decennier på distriktsnivå.

Han har upplevt de senaste årens jamboreer, både nationella och internationella, ur varierande perspektiv – dels som funktionsansvarig, som anställd, som avdelningsledare och som ansvarig för ett flertal Camp in Camps. Patrik brinner för både samhällsengagemang och ledarutveckling och har varit bland initiativtagarna till flera nationella gräsrotsprojekt såsom scouternas insamling till flyktingkrisen, Scouter stöttar Musikhjälpen och ledarutvecklingsdagarna Viral.

Patrik är utbildad projektledare inom eventindustrin men jobbar just nu på ett mjukvaruföretag som levererar IT-lösningar till den svenska och norska idrottsrörelsen.

Viggo Forssman – Nyval

 

 

Född: 2000

Kår: Helsingborgs Spanarkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Helsingborg

Jobbar som: I restaurangbranschen

 

Viggo har sedan länge varit aktiv både i styrelser och valberedningar på både kår och distriktsnivå. I dessa sammanhang har han främst arbetat med läger, arrangemang och utveckling. Han tycker att läger är bland det roligaste och viktigaste vi gör i Scouterna. Det gäller allt från en helg med sin upptäckaravdelning till World Jamboree långt hemifrån.

Viggo har ett stort kontaktnät av Scouter från hela Sverige. Han har varit Ung talesperson och har ett driv för att få unga att medverka på alla nivåer, vilket är viktigt som den Ungdomsorganisation som Scouterna vill vara.

Viggo är för närvarande avdelningsledare för en upptäckaravdelning i sin kår och ledamot i distriktsstyrelsen för Nordvästra Skånes Scoutdistrikt.

Valberedningens förslag till ledamöter på Scouternas förvaltningsmöte

Uppdraget att hitta alla ledamöter till 2021 år förvaltningsmöte är en grannlaga uppgift. I grunden handlar det om att hitta scouter som skall göra en väldigt liten insats väldigt långt framöver, utan att egentligen veta när uppdraget skall fullgöras. Datum och plats är inte fastställt även om det troligtvis sker under Jamobree21.

Valberedningen har förberett ett del-förslag som bygger på en grupp med ganska mycket erfarenhet, kompetens och närvaro på och från tidigare förvaltningsmöten. Vi ser det som väldigt viktigt att få en så bred förankring som möjligt i distrikt och samverkansorganisationer, varför det är ett värde att kunna föreslå de som på olika sätt är aktiva i lokala ledningsroller.

Av det skälet har vi huvudsakligen försökt att rekrytera bland de som nyligen var med samt sökt förslag från ovanstående organisationer eller gruppen. Vi har valt att INTE föreslå ett komplett förslag i handlingarna utan öppna för möjligheten att både nominera och kandidera ända fram till Demokratijamboree.

Det är ett stort värde i att man kan nominera ledamöter till Förvaltningsmötet även under pågående Demokratijamboree, för att de som är nära och aktiva i demokratiprocessen skall kunna vara med och öka värdet på förvaltningsmötet. Det gör man framförallt genom att inte bara göra det som en nödvändig formell slutpunkt för senaste verksamhetsåret utan att just vara aktiv på och inte minst före förvaltningsmötet.

I vårt förslag finns 20 kandidater som ordinarie ledamöter, varav tre är för omval. Vi behöver 45 ledamöter samt fem suppleanter och kommer att jobba vidare mot ett komplett förslag fram till nomineringen stänger, lördagen den 21 november 2020. Nomineringen är öppen ända till den 21:e november.

 

 

Alicia Kebring – Omval

 

Alicia har varit scout i över 15 år och brinner för allt inom scouting. Har tidigare varit ombud på Förvaltningsmötet och kan mycket om detta.

Född: 1997

Kår: Almtuna scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Björklinge

 

 

 

Daniel Berglund – Omval

 

Daniel (Dalle) är en glad och positiv scout, som i första hand ser möjligheter och vet hur ett förvaltningsmöte skall genomföras.

 

Född: 1971

Kår: Tyringe scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Tyringe

Yrke:

 

Elin Alneberg – Omval

 

Elin har varit med på samtliga förvaltningsmöten och delegat på de två senaste. Hon har en gedigen förvaltningskunskap och kan Scouterna väl.

 

Född: 1991

Kår: Equmenia Vidablick

Samverkansorganisation: Equmenia

Bostadsort: Norrköping

 

Erik Carlsson – Omval

 

Erik är scout sedan länge, distriktsaktiv samt funktionär på nationella arrangemang. Erik brinner för att ge scouter en möjlighet att växa och utvecklas tillsammans.

 

Född: 1983

Kår: Bagarmossens scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Huddinge

 

Eva-Marie Johansson – Omval

 

Eva-Marie är en glad och driven scout som varit engagerad både internationellt och i nationella ledningsteam. Hon är verksamhetsrevisor i Västbodals Scoutdistikt samt allmän inhoppare där hjälp behövs i Trollhättans Scoutkår.

 

Född: 1980

Kår: Trollhättans scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Kärna

 

Felicia Lallo – Omval

 

Felica är aktiv både lokalt och central i Equmenia men har även medverkat och engagerat sig i Scouterna både nationellt och regionalt. Hon har varit med på ett tidigare Förvaltningsmöte.

 

Född: 1997

Kår: Equmenia Toarp

Samverkansorganisation: Equmenia

Bostadsort: Malmö

 

Henric Pitts Axeheim – Omval

 

Henric är aktiv scout mitt i Småland med god kunskap om vad ett förvaltingsmöte är. Just nu också kassör och administratör i sin egen scoutkår.

 

Född: 1982

Kår: Nässjö KFUM

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Flisby

 

Håkan Kvist – Omval

 

Håkan är både scoutledare, styrelseledamot och engagerad på distriktets lägerområde. Han håller gärna lägerbål när han inte fastnar och gräver ner sig i scoutpapper.

 

Född: 1981

Kår: Drottningstadens scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Lund

 

Håkan Person – Omval

 

Håkan är aktiv scoutledare och drivande i sin scoutkår men har både medverkat och gjort mycket med Scouterna centralt. Senast som en del av kontingentledningen till Jamboreen i USA.

 

Född: 1955

Kår: Trollbäckens scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Vendelsö

 

Inger Eriksson Grahn – Omval

 

Inger är distriktsordförande. F.d. egen företagare. Scoutaktiv som bidragsansvarig på både kåren och distriktet.

 

Född: 1950

Kår: Malung-Sälens scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Malung

 

 

Jakob Revellé – Nyval

 

Jakob är distriktsordförande och jobbar som projektledare inom byggindustrin. Jakob är scoutaktiv med visioner och ett strategiskt tänk.

 

Född: 1990

Kår: Hvitfeldt scoutkår KFUM

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Göteborg

 

Jenny Irwert – Nyval

 

Jenny har under många år varit aktiv både i ledningen av scoutkåren och distriktsledningen i Göteborg. I DS har hon varit både ledamot och vice ordförande.

 

Född: 1981

Kår: Långängen

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Göteborg

 

Johan Bengtsson – Omval

 

Jonas är scout sedan 1990 och har varit aktiv på kår-, distrikts och riksnivå. Han har deltagit i många stämmor samt varit kursledare och arrangemangsledare.

 

Född: 1971

Kår: Karlsro scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Uppsala

 

Johan Holst – Omval

 

Johan är en mångårig utbildare och arrangemangsledare tillsammans med ett gediget engagemang i distriktsledningen, de senaste åren som ledamot av distriktsstyrelsen.

 

Född: 1986

Kår: Göteborgs Sjöscoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Gråbo

 

Jonas Brunemalm – Omval

 

Jonas är scout sedan 1990 och har varit aktiv på kår-, distrikts och riksnivå. Han har deltagit i många stämmor samt varit kursledare och arrangemangsledare.

 

Född: 1983

Kår: Älvsjö scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Skärholmen

 

Kerstin Aronsson – Omval

 

Kerstin är aktiv på scoutkåren i olika funktionärsroller, med ledarutbildningar i regionen och i Trygga mötens nationella grupp.

 

Född: 1957

Kår: Vällingby scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Stockholm

 

Marianne Zetterstrand – Omval

 

Marianne är avdelningsledare för Upptäckarna i Åhus och gärna både ledare och aktiv i lokala och nationella arrangemang.

 

Född: 1966

Kår: Åhus scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Åhus

 

Monica Johansson – Nyval

 

Monica var med som suppleant på senaste Förvaltningsmötet. I kåren är hon kårordförande och i Birka Scoutdistrikt dess DO. Monica kan administration.

 

Född: 1966

Kår: Viksjö scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Järfälla

 

Oscar Johansson – Nyval

 

Oscar är mer aktiv centralt än lokalt. Han är för närvarande sekreterare i styrelsen för Nykterhetsrörelsens scoutförbund samt funktionsansvarig för Gemensamt på Jamboree22.

 

Född: 2000

Kår: Värends scoutkår

Samverkansorganisation: NSF

Bostadsort: Växjö

 

Per Jonzén – Nyval

 

Per var vald som suppleant på senaste Förvaltningsmötet. Lokalt är hon kårordförande och DO i Birka.

 

Född: 1957

Kår: Tollereds scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Alingsås

 

 

Per Pettersson – Omval

 

Per är administrativt aktiv både i kåren och i två distrikt, Stockholm som valberedare och i Birka som ledamot. Dessutom medlem i två scoutkårer.

 

Född: 1982

Kår: Sollentuna södra scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Solna

 

Peter Romin – Omval

 

Peter har medverkat aktivt i de två senaste Förvaltningsmötena. Internationellt medverkar han gärna i Jamboreer och andra arrangemang.

 

Född: 1964

Kår: Falukårens scoutkår

Samverkansorganisation: NSF

Bostadsort: Falun

 

Ponthus Jessmor – Nyval

 

Ponthus har varit scout så länge han kunnat. Han är aktiv både i kåren och på distriktet. Sedan 2019 är Ponthus del av NSF förbundsstyrelse. Han studerar f.n. i Stockholm.

 

Född: 1999

Kår: Scoutkåren Spejarna i Klippan

Samverkansorganisation: NSF

Bostadsort: Halmstad

 

Rasmus Ringdahl – Omval

 

Rasmus är scout sedan 12 år som brinner för att det lokala skall synas i stora helhetsbilden. Gillar allt från knopar till stadgar.

 

Född: 1987

Kår: S:t Lars Scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Linköping

 

Sandra Påsse – Omval

 

Sandra är aktiv ledare och en driven sekreterare, både i kåren och på distriktet, ledamot av Västbodals scoutdistrikt. Hon är ledare både för Pysselscouter och Äventyrare.

 

Född: 1995

Kår: Hunneberg KFUM

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Trollhättan

 

Teo Elmfeldt – Nyval

 

Teo har ett stort lokalt engagemang inom scoutkåren och tycker det är intressant med de ännu större sammanhangen. Han tycker om stämmor och dylikt och ser förvaltningsmötet som en viktig del av Scouterna.

 

Född: 1998

Kår: Mälarscouterna

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Stockholm

 

Tobias Renström – Omval

 

Tobias är kårordförande och allt-i-allo i Näsby Parks scoutkår med stor erfarenhet av olika typer av årsmöten på olika nivåer i scouterna.

 

Född: 1985

Kår: Näsby Parks scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Täby

 

Tomas Kjerf – Omval

 

Tomas blev scout som barn och är nu scoutledare för barn och ungdomar. Hans scouting är att vara funktionär på läger och arrangemang och däremellan delta i demokratiprocessen.

 

Född: 1960

Kår: Saltsjö-Boo scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Saltsjö-Boo

 

Ulf Ödman – Omval

 

Ulf är en positiv tidsoptimist som tycker att skogen är bästa platsen att tänka kloka tankar, även de som är administrativa.

 

Född: 1966

Kår: Kristina scoutkår

Samverkansorganisation: Scouterna

Bostadsort: Bankeryd