Propositioner från Scouternas styrelse

Proposition 1: Verksamhetsplan och budget 2021-2022

 

Styrelsen föreslår stämman

 

att anta verksamhetsplan och budget för 2021-2022
att fastställa medlemsavgiften till 180 kronor för 2021 och 180 kronor för 2022.
att av det statsbidrag som beviljas Scouterna utbetalas bidrag om 900 kronor per godkänd medlemsförening och 18 kronor per godkänd medlem direkt till kårerna vars statsbidragsansökan godkänts.
att

i det fall statsbidraget till Scouterna blir lägre än budgeterat sänks bidraget med motsvarande procentsats.

 

 

Se bilaga 4 Verksamhetsplan 2021-2022 och bilaga 5 Helhetsbudget 2021-2022.
Nedan finns utdrag ur verksamhetsplanen och en beskrivning av budgetförslaget för 2021-2022.

Verksamhetsplanen 2021-2022

Verksamhetsplanen är som en karta som visar vägen fram för Scouternas verksamhet under 2021-2022. Den beskriver mål som vi vill uppnå och vad vi ska göra för att kunna nå målen. Utan en karta är det lätt att gå vilse, särskilt om man är många som ska nå fram till samma mål. Därför är det viktigt att ha en verksamhetsplan, så att alla går åt samma håll.

Vi bestämmer tillsammans hur vår karta ska se ut och vilka mål vi vill nå. Men Scouterna har tagit fram förslag på mål. På stämman ska vi bestämma om förslagen är bra eller om de bör justeras på något sätt.

Målen är satta utifrån Scouternas strategi för åren 2015-2025, omvärlden och vårt nuläge. Målen finns för att se till att vi driver verksamhetsutvecklingen i rätt riktning, samtidigt som vi stärker Scouternas varumärke. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att förverkliga målen – hela verksamheten i hela landet. Beroende på var i Scouternas verksamhet vi finns, utifrån våra olika uppdrag i organisationen bidrar vi tillsammans till måluppfyllelsen i rörelsen. Tillsammans sätter vi vår rörelse ännu mer i rörelse.

 

SCOUTERNA HAR TRE STRATEGIOMRÅDEN FÖR 2015-2025:

A. Scouterna utvecklas till förebilder

B. Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte

C. Fler ska få uppleva scouting

 

För att kunna skapa, utveckla och driva verksamhet som förflyttar scoutrörelsen mot visionen inom de tre strategiområdena behöver ett antal förutsättningar också finnas på plats. Förutsättningarna finns därför med som en del av verksamhetsplanen.

D. Förutsättningar

Utifrån dessa områden har vi satt förslag på mål. Det är dessa vi röstar om på Scouternas stämma. Som komplement till förslagen på mål har vi tagit fram exempel på hur målen kan uppnås. Dessa är endast exempel och inget vi beslutar om på stämman.

A. Scouterna utvecklas till förebilder

Mål som stämman ska besluta om:

 1. Scouterna som organisation ska bidra med en stabil plattform som barn och unga kan luta sig mot och hjälpa dem att höja sina röster för att bli lyssnade på. Scouterna ska underlätta och driva påverkansarbetet för att skapa en bättre värld. På så sätt vågar fler barn och unga säga sin mening och bidra.

Källor: Lägereldsrapporten 2020. 1 av 10 upplever att politiker lyssnar på barn. Kårenkäten 2020. 2 av 10 medlemmarna upplever att de kan påverka demokratiska beslut inom Scouterna. 8 av 10 upplever att de kan påverka inom den egna kåren.

 

2. 75% av Sveriges politiska beslutsfattare på alla nivåer, till exempel kultur- och fritidsförvaltningar, regioner, riksdag, tycker att scoutverksamheten bidrar positivt till det egna samhället och stöttar verksamheten efter bästa förmåga.

(Detta mäter vi inte idag, men kommer att mäta på riket 2022)

B. Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte

Mål som stämman ska besluta om:

 1. 8 av 10 scouter har roligt och utvecklas på Scouterna.
  Exitundersökning 2020 visar att 53 procent av spårarna slutar bland annat därför att de inte har roligt, det är stökigt i gruppen, inte lär sig något nytt eller inte får nya kompisar i sin scoutverksamhet.

 

2. 70 procent av våra ledare och frivilliga upplever att de har ett hållbart engagemang där de får kraft och energi.
Scouterna har idag cirka 10 000 aktiva ledare.

C. Fler ska få uppleva scouting

Mål som stämman ska besluta om:

 1. Vi ökar tillväxttakten med 3 % genom att befintliga kårer växer och att vi ökar antalet scoutverksamheter med 100 stycken under verksamhetsperioden.

2019 växte Scouterna med 2,6 procent.  Källa: Medlemsstatistik 2019

 

2. 5 000 barn och unga som inte är scouter får en scoutupplevelse. ​

3. 45 procent av alla föräldrar kan tänka sig Scouterna som en aktivitet för sin 8-åring
(jämfört med nu: 35 procent)
Källa: Novus varumärkesmätning 2018

 

D. Förutsättningar

Mål som stämman ska besluta om:

 1. 80 procent av kårerna upplever att processer och stödsystem underlättar det lokala arbetet.
 2. 15 procent av våra ovillkorade medel kommer från insamling och försäljning.
  Källa:Budget 2021/2022

 

Förslag till budget för 2021-2022

Styrelsens förslag till budget för 2021 och 2022 bygger på den verksamhetsplan som föreslås Scouternas stämma. Styrelsen är glad att kunna presentera en balanserad budget med bibehållen låg medlemsavgift.

Budgeten är uppdelad i olika verksamhetsområden där både kostnader och intäkter ingår. Styrelsen gör en revidering av budgeten vid sitt möte i mars eller april då besked om statsbidrag, utdelning från PostkodLotteriet och ett antal andra bidrag har inkommit.

Statsbidraget till ungdomsorganisationer, som utbetalas från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och baseras på antal medlemmar och antal medlemsföreningar, utgör en viktig del av Scouternas finansiering. En del av statsbidraget finansierar Scouternas direkta stöd till alla scoutkårer, med undantag för de scoutkårer som är medlemmar i en samverkansorganisation som söker eget statsbidrag. Detta stöd utgörs framför allt av Scouternas regionala kanslier. Resten av statsbidraget utbetalas till de scoutkårer som ansökt om statsbidrag via Scouterna för att användas i den lokala verksamheten.

I enlighet med beslut på Scouternas stämma 2012 har budgeten kompletterats med information rörande uppdelningen mellan stödstruktur (som finansieras och nyttjas av scoutkårer som inte är medlemmar i en samverkansorganisation som söker eget statsbidrag) och den gemensamma utvecklingen som sker för alla scouter i Sverige.

De projekt där vi räknar med intäkter genomförs endast om vi får extern finansiering. Projektbidrag kan under verksamhetsperioden sökas för projekt som idag inte finns i budget men som överensstämmer med strategins och verksamhetsplanens inriktning och mål, vilket innebär att omsättningen kan öka på vissa budgetposter utan att resultatet påverkas.

Nedan följer förklaringar till budgetposterna.

 

Medlemsutveckling

Budgeten omfattar våra regionala kanslier med regionala utvecklingschefer och utvecklingskonsulenter som täcker in hela landet. Uppdraget är att både stötta befintliga scoutkårer och att verka för uppstart av ny scoutverksamhet. Visst utvecklingsarbete till förmån för hela scoutrörelsen sker också på de regionala kanslierna. På vissa ställen arbetar även distriktens personal på det regionala kansliet vilket ger stora samordningsvinster och ytterligare möjlighet att utveckla verksamheten.

Medlemsutveckling Projekt är projekt med fokus på breddad rekrytering. Här finns bland annat det pågående projektet ”Open up” (finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse) och ”Funka olika” (finansierat av Svenskt friluftsliv).

 

Medlemsavgifter och statsbidrag

Medlemsavgifter beräknas till 11,2 mkr för 2021 och 11,5 mkr för 2022. Detta bygger på antagande om en försiktig medlemsökning samt medlemsavgift i enlighet med styrelsens förslag, vilket är oförändrat på 180 kr per år och medlem. Kostnaderna är distributionskostnader för medlemsavgifterna.

Statsbidraget budgeteras med 17,3 mkr för respektive år. Detta är antaganden om statsbidrag från MUCF. Kostnaderna är utbetalningen av bidrag direkt till de scoutkårer som inte tillhör en samverkansorganisation som söker eget statsbidrag, enligt styrelsens beslutsförslag nedan.

 

Kommunikation

Ledning kommunikation innehåller kostnader för ledning av kommunikationsarbetet, ideella grupper, kompetensutveckling och gemensamma möten för dem som arbetar med verksamhetsområdet. Här ligger också samtliga personalkostnader inom området.

Produktion och tjänster är produktion av material till projekt och verksamheter, kommunikationsstöd till verksamhetsområden samt intern kommunikation inom Scouterna som helhet.

Scout är Scouternas medlemstidning till alla medlemmar som sedan mitten av 2020 produceras av egenanställd personal.

Press/opinion är Scouternas påverkansarbete, inklusive bland annat stöd till nationella och lokala talespersoner.

Marknadsföring/rekrytering innehåller framförallt rekryteringskampanjen men också andra marknadsföringsevent. Här finns även kostnader för synlighet i extern media och på sociala medier. Denna kommunikation ger ett bra och hållbart stöd för fortsatt utveckling och rekrytering lokalt.

 

Utveckling

Ledning utveckling innehåller kostnader för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma möten för dem som arbetar med verksamhetsområdet.

Programutveckling innehåller verksamhetskostnader rörande det programarbete som finns definierat i verksamhetsplanen.

Internationell verksamhet innehåller bland annat en ideell arbetsgrupp med internationellt fokus samt tjänsten som internationell sekreterare.

Arrangemang är intäkter och kostnader för alla arrangemang som genomförs i Scouternas regi. Större arrangemang som har intäkter och kostnader fördelade över flera år, som exempelvis världsscoutjamboreer och Nationell jamboree 2021, sorterar inte under Arrangemang utan redovisas separat.

Trygga möten är en prioriterad verksamhet som innehåller såväl förebyggande arbete som råd och stöd vid uppkomna situationer.

Inom Utveckling räknar vi med att ett antal interna och externa bidragsansökningar kommer att beviljas under budgetperioden som kommer kunna bidra till verksamhetsutveckling.

 

Utbildning

Scouternas folkhögskola har sedan 2012 helhetsansvaret för Scouternas utbildningar och avsätter medel för utvecklingsarbetet i enlighet med den verksamhetsplan stämman beslutar om. Målet är att all utbildningsverksamhet ska genomföras som kurser i folkhögskolans regi. Folkhögskolans budget och plan för detta kommer att presenteras på stämman i samband med påverkanstorget.

Under budgetperioden kommer en ökad satsning på att erbjuda utbildningar till externa parter, exempelvis näringsliv och andra ideella organisationer, att påbörjas. Detta kommer skötas i ett externt bolag och den kostnad som finns i denna budget är enbart den kostnad som uppstår för medlemmar i Scouterna som går Trygga Möten webbkurs.

 

Ledning och struktur

Internationellt är främst kostnader för International Commissioners och deltagande i WAGGGS:s och WOSM:s internationella konferenser.

Styrelse och ledning är kostnader för styrelsen och generalsekreterare. I denna post ingår även kostnader för valberedningen och verksamhetsrevisorerna.

Avgifter andra organisationer är medlemsavgifter till våra världsorganisationer, WAGGGS och WOSM samt andra organisationer där Scouterna är medlem.

Scouternas stämma är intäkter och kostnader för Scoutforum 2021, Förvaltningsmöte 2021 och Demokratijamboree 2022.

Externa relationer och finansiering är framför allt kostnader för insamlingsarbete och fundraising. Här finns högt uppsatta mål om en budgeterad intäkt om drygt 17,3 mkr för 2021 och 20,5 mkr 2022, avseende bidrag från PostkodLotteriet, huvudpartnerskap och insamling från privatpersoner.

 

Service

Kanslidrift är HR, IT, medlems-, kår och kanslistöd samt ekonomifunktion. Detta finansieras genom utdebitering av intern overheadkostnad på övriga verksamhetsområden. Intäkten på detta område är främst kansliintern.

Scoutshop är vår försäljningsverksamhet, se www.scoutshop.se. För att skapa fler stora intäktsben att stå på kommer Scoutshopen att fortsätta jobba med ett ökat och breddat produktutbud samt utveckling av vår e-handel.

E-tjänster innehåller personal och system för befintliga digitala tjänster, som till exempel medlemsregister, medlemsavgiftshantering, våra centrala webbsajter, kårwebb, närvarosystem och ScoutID.

 

Förvaltning

Anläggningar rör Scouternas fastigheter; Vindalsö, Gilwell med Brittmäss, Mullfjällsstugan och Frustuna.

Övergripande förvaltning är räntor och utdelningar kopplade till Scouternas placeringar.

Museum är kostnader för drift av scoutmuseet i Stockholm.

Arkiv är kostnader för Scouternas arkiv och bevarandeverksamhet.

 

Jamboreer och andra större arrangemang

Under detta område finns samlat de arrangemang som sträcker sig över flera år. Ett vanligt scenario är att ett sådant arrangemang under ett år endast har kostnader, exempelvis för planering och anmälningsavgifter, och under ett efterföljande år har intäkter i form av deltagaravgifter. Som helhet ska dessa arrangemang bära sig själv och generera ett nollresultat vilket det också budgeteras för sett över flera år.

 

I denna budget är arrangemangen Jamboree 21, Moot Irland 2021 och Världsscoutjamboreen 2023 medräknade.

 

 

 

 

Proposition 2: Stadgeändringar

 

Styrelsen föreslår stämman

att anta stadgeändringsförslaget.

 

Styrelsen har identifierat ett antal punkter i Scouternas stadgar som föreslås att förändras av olika orsaker. Motiveringarna följer under respektive punkt nedan.

§ 5.4 MOTION TILL SCOUTERNAS STÄMMA

Befintlig lydelse:

5.4 Motion till Scouternas stämma

Rätt att väcka motion till Scouternas stämma har varje medlem i Scouterna.

Motion som ska behandlas vid ordinarie stämma ska vara inkommen till Scouternas styrelse senast tre månader före mötet. Scouternas styrelse ska, i handlingarna till stämman, lämna skriftligt yttrande rörande motionen.

Föreslagen ändring:

5.4 Motion till Scouternas stämma

Rätt att väcka motion till Scouternas stämma har varje medlem i Scouterna.

Motion som ska behandlas vid ordinarie stämma ska vara inkommen till Scouternas styrelse senast tre och en halv månad före mötet. Scouternas styrelse ska, i handlingarna till stämman, lämna skriftligt yttrande rörande motionen.

Motivering:

Styrelsen har varje år upplevt att tiden för att hinna skriva yttranden kring inkomna motioner är något kort, framförallt med utgångspunkt i att det har inkommit många motioner till de senaste stämmorna. Därför föreslås ett tidigareläggande av när motioner skall vara inskickade.

§ 6.2 SAMMANSÄTTNING OCH VAL

Befintlig lydelse

6.2 Sammansättning och val

Scouternas styrelse består av, och väljs i följande ordning, Scouternas ordförande (två personer), två internationella kommissionärer (International Commissioners) samt minst fem övriga ledamöter.

Styrelsen väljs av Scouternas stämma för tiden intill nästa ordinarie möte med Scouternas stämma. Valbar är den medlem som förklarar sig villig att verka för Scouternas målsättning såsom uttryckt i dessa stadgar. Vidare ska minst hälften, däribland ordförandena, vara myndiga. Ordförandena ska vara av olika kön, där en är ansluten till WAGGGS. Den av ordförandena som är ansluten till WAGGGS väljs tillika till President of the Girl Guides and Girl Scouts of Sweden.

Om en av ordförandena eller någon av de internationella kommissionärerna, lämnar styrelsen, kan styrelsen utse annan ledamot till den vakanta posten med mandatperiod fram till nästföljande ordinarie Scouternas stämma. Endast en av de valda ordförandena kan ersättas på detta sätt. Om annan styrelseledamot lämnar styrelsen kan styrelsen besluta att fyllnadsval ska ske. Val genomförs, efter beredning av valberedningen, av förvaltningsmötet enligt § 5.10. Vid sådant fyllnadsval får dock aldrig väljas mer än tre nya ledamöter.

Föreslagen ändring:

6.2 Sammansättning och val

Scouternas styrelse består av, och väljs i följande ordning, Scouternas ordförande (två personer), två internationella kommissionärer (International Commissioners) samt minst fem övriga ledamöter.

Styrelsen väljs av Scouternas stämma för tiden intill nästa ordinarie möte med Scouternas stämma. Valbar är den medlem som förklarar sig villig att verka för Scouternas målsättning såsom uttryckt i dessa stadgar. Vidare ska minst hälften, däribland ordförandena, vara myndiga. Styrelsens ledamöter ska uppfylla de krav som ställs på Scouterna som insamlingsorganisation. Om det uppdagas under mandatperioden att en ledamot inte uppfyller sådana krav ska denne omedelbart avgå. Ordförandena ska vara av olika kön, där en är ansluten till WAGGGS. Den av ordförandena som är ansluten till WAGGGS väljs tillika till President of the Girl Guides and Girl Scouts of Sweden.

Om en av ordförandena eller någon av de internationella kommissionärerna, lämnar styrelsen, kan styrelsen besluta att fyllnadsval ska ske eller utse annan ledamot till den vakanta posten med mandatperiod fram till nästföljande ordinarie Scouternas stämma. Endast en av de valda ordförandena kan ersättas på detta sätt. Om annan styrelseledamot lämnar styrelsen kan styrelsen besluta att fyllnadsval ska ske. Fyllnadsval genomförs, efter beredning av valberedningen, av förvaltningsmötet enligt § 5.10. Vid sådant fyllnadsval får dock aldrig väljas mer än tre nya ledamöter.

Motivering:

Ändring 1: Styrelsen har konstaterat att våra krav på ledamöter inte speglar de krav som ställs från Svensk Insamlingskontroll (90-konto). Att vara medlem i svensk Insamlingskontroll och därmed vara berättigad till ett 90-konto är mycket viktigt för att ses som en seriös insamlingsorganisation. Kraven innebär i dagsläget att en organisations styrelse ska bestå av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer som ansvarar för organisationens verksamhet. Detta innebär att ledamot inte får ha betalningsanmärkningar, vara försatt i konkurs eller belagd med näringsförbud. Ledamot ska även vara myndig men undantag tillåts efter godkännande. Styrelsen anser att det är av största vikt att vi uppfyller dessa krav och vill därför skriva in dem i stadgan.

Ändring 2: Under verksamhetsåret valde en av styrelsens International Commissioners att stiga av sitt uppdrag för att kandidera till WOSM Europastyrelse. Sittande styrelse kunde då konstatera att det var otydligt i nuvarande stadga om fyllnadsval av ny International Commissioner var möjligt eller ej. Styrelsen ser att det är viktigt att fyllnadsval kan ske av även ordförande eller International Commissioner, inte bara av ledamöter. Fyllnadsval görs av förvaltningsmötet.

6.6 FIRMATECKNING

Befintlig lydelse:

6.6 Firmateckning

Scouternas styrelse kan utse en generalsekreterare för viss tid. Generalsekreteraren fattar då beslut i enlighet med den delegationsordningen som styrelsen beslutar. Generalsekreteraren är föredragande i styrelsen, har yttranderätt i styrelsen samt äger rätt att till protokollet föra avvikande mening.

Föreslagen ändring:

6.6 Firmateckning

Scouternas styrelse kan utse en eller två generalsekreterare för viss tid. Generalsekreteraren fattar då beslut i enlighet med den delegationsordningen som styrelsen beslutar. Generalsekreteraren är föredragande i styrelsen, har yttranderätt i styrelsen samt äger rätt att till protokollet föra avvikande mening.

Motivering:

Styrelsen såg i den nyligen genomförda rekryteringsprocessen att Scouterna i dagsläget inte har möjlighet att praktisera delat ledarskap vad gäller rollen som generalsekreterare. Styrelsen ser att det skulle vara önskvärt att i framtiden kunna ha möjlighet att införa delat ledarskap på posten.

 

 

Proposition 3: Policyändring kring registerutdrag

Styrelsen föreslår stämman

att

ändra Scouternas policydokument, B2 Utdrag ur belastningsregistret, andra stycket, till:

För scoutkårer finns riktlinjer för registerutdrag som kårerna ska följa, som en del i att försöka förebygga att olämpliga personer är ledare inom scouterna.

BAKGRUND

Scouterna har idag i sitt policydokument ett avsnitt kring utdrag ur belastningsregistret. Detta kom till för ett antal år sedan när det blev möjligt för ideella organisationer att kräva uppvisande av ett ”begränsat registerutdrag ur belastningsregistret” av de som erbjuds uppdrag inom organisationen. Avsnittet i policyn är relativt kortfattat och kopplat till policyn finns riktlinjer, beslutade av styrelsen, som beskriver ställningstaganden och rutiner.

 

”B2 Utdrag ur belastningsregistret

Det är möjligt för ideella organisationer att begära utdrag ut belastningsregistret för vuxna i ideella organisationer. För arrangemang i Scouterna där barn och unga deltar ska registerutdrag i möjligaste mån begäras. Hur detta går till beskrivs i de riktlinjer för registerutdrag som Scouternas styrelse beslutar om.

För scoutkårer finns riktlinjer för registerutdrag som kårerna rekommenderas att följa, som en del i att försöka förebygga att olämpliga personer är ledare inom Scouterna.”

 

Sedan 2014 har det varit obligatoriskt med uppvisande av registerutdrag på centrala arrangemang inom Scouterna för alla vuxna inom arrangemanget som har direktkontakt med minderåriga.

I september 2020 beslutade Scouternas styrelse om en förändring av riktlinjerna som består i att alla över 15 år som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår med regelbundenhet skall visa upp ett registerutdrag. Förändringen grundar sig bland annat i att det finns kommuner som har infört som ett krav för att få kommunala bidrag att ledare i föreningar som arbetar med barn skall visa upp registerutdrag, och att rutiner för detta efterfrågas av vårdnadshavare. Scouterna har de senaste åren haft en mildare policy än många andra föreningar i frågan.

Nu gällande policy hittas i vårt Policydokument.

Nu gällande riktlinjer hittas i riktlinjer för registerutdrag

 

 

Proposition 4: Instruktion för Scouternas valberedning

Styrelsen föreslår stämman:

att fastställa instruktionen för Scouternas valberedning.

 

Valberedningen är Scouternas stämmas förtroendegrupp som ska förbereda och underlätta valen som stämman beslutar om.

 

Ur Scouternas stadgar:

 • 5.9 Valberedning

Scouternas stämma väljer valberedning, bestående av minst fem personer, för kommande ordinarie Scouternas stämma. En ledamot väljs som sammankallande.

Valberedningen ska föreslå styrelseledamöter, valberedning, ledamöter och suppleanter till förvaltningsmötet samt revisorer till Scouternas stämma. Valberedningen arbetar i enlighet med instruktion fastställd av Scouternas stämma.

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen ska föreslå en person till varje valbar plats. Till styrelsen ska två ordförande, två International Commissioners samt minst fem ledamöter föreslås. Till valberedningen ska minst fem ledamöter föreslås varav en ska vara sammankallande. Två verksamhetsrevisorer ska föreslås. Beträffande förvaltningsmötet ska valberedningen föreslå 45 personer som ledamöter samt minst fem suppleanter (10 % av antalet ledamöter).

Valberedningen ska påbörja sitt arbete direkt efter stämman. Senast i juli kalenderåret därefter ska valberedningen ha lagt upp en plan för sitt kommande arbete avseende stämmovalen. Denna plan ska innehålla hur valberedningen avser arbeta med:

 • Samverkan med andra grupper
 • Transparens och tystnadsplikt
 • Spridning och inhämtning av information från medlemmar
 • Planerade urvalsmetoder och verktyg för valberedning av kandidater
 • Arbetsfördelning och ansvar inom valberedningen
 • Tidsplan
 • Budget
 • Behov av stöd och samverkan med Scouternas kansli
 • Hur utvärdering av arbetet skall ske

 

Övriga punkter valberedningen anser är viktiga att ha med:

Senast i januari det år då stämman hålls ska valberedningen ha påbörjat arbetet med att möjliggöra och aktivt uppmuntra medlemmar att komma in med lämpliga förslag till kandidater och att kandidera själva.

Senast i maj det år då stämman hålls ska valberedningen orientera sig i den aktuella situationen inför höstens val av styrelse. Detta gör valberedningen dels genom att fråga vilka sittande ledamöter som är intresserade av att kandidera för omval, dels genom att ta reda på hur ledamöterna uppfattar att arbetet i styrelsen fungerar. Detta ska ske genom att valberedningen intervjuar alla styrelsens ledamöter.

 

Stöd till kandidater

Senast i september det år då stämman hålls ska en informationsträff genomföras med syfte att möjliggöra för kandidater att få en bild av Scouternas organisation och de uppdrag de kandiderar till.

Valberedningen ska stötta alla kandidater till stämmovalen likvärdigt oavsett om dessa ingår i valberedningens förslag eller inte.

 

Utvärdering av valberedningens arbete och processer

Så snart som möjligt efter att valberedningens process med att ta fram förslag på kandidater är slutfört, dock senast inom två månader efter att Scouternas stämma har genomförts, skall valberedningen ha genomfört en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingen skall utöver valberedningens interna arbete och processer, särskilt beakta de upplevelser som de personer som ingått i processen har haft, oavsett om de har kommit med i det slutliga förslaget eller inte.

Resultaten från utvärderingen skall delges tillträdande valberedning samt verksamhetsrevisorerna.

 

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning ska följa § 6.2 i Scouternas stadgar. Den samlade styrelsen ska ha god kännedom om aktivt scoutarbete samt Scouternas ideologi och värderingar. Sammansättningen ska vara sådan att styrelsen speglar det svenska samhället, avseende exempelvis olika ålder, kön, bostadsorter, kompetenser, yrken och utbildningar samt att det inom styrelsen finns god kunskap om skilda delar av scoutrörelsen och vårt samhälle.

Scouternas styrelse ska ha en samlad förmåga att strategiskt leda organisationen. Styrelsen ska kunna agera som goda ledare för Scouterna och dess anställda och samverka väl såväl inom den egna gruppen som med andra delar av scoutrörelsen och det civila samhället. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta krävs en god samlad kompetens inom styrelsen samt en väl sammansatt och fungerande grupp.

I de fall då styrelseledamot skriftligen ställt sin plats till förfogande ska valberedningen bereda ett eventuellt fyllnadsval.

 

Valberedningens sammansättning

Enligt Scouternas stadgar § 5.9 består stämmans valberedning av minst fem personer varav en väljs som sammankallande. Som stämmans förtroendegrupp måste valberedningen utses med största omsorg. Vid sammansättning av valberedningen bör hänsyn tas till både kontinuitet och förnyelse. Det bör även tas hänsyn till valberedningens fördelning när det gäller ålder, kön, bostadsorter, kompetenser, yrken, utbildningar, eventuella samverkansorganisationer och sociala nätverk. Valberedningen som helhet ska ha god kännedom om Scouternas värderingar, strategi och arbetssätt och ha god insikt i hur de grupper som de valbereder fungerar.

 

Förvaltningsmötets sammansättning

De år då Scouternas stämma inte hålls fattas beslut om årsredovisning med mera av ett förvaltningsmöte bestående av minst 45 ledamöter samt eventuella suppleanter. Sammansättningen av förvaltningsmötet ska vara sådan att olika ålder, kön, bostadsorter, kompetenser, yrken och utbildningar finns representerade samt ta särskild hänsyn till representation från Scouternas samverkansorganisationer.

 

Verksamhetsrevisorernas sammansättning

Scouternas två verksamhetsrevisorer granskar Scouternas verksamhetsmässiga måluppfyllelse. Detta kräver att verksamhetsrevisorerna ska ha mycket god kännedom om god redovisningssed, målstyrning och egen erfarenhet av ledande positioner inom Scouterna eller eventuella samverkansorganisationer.