Motioner från medlemmar med svar från styrelsen

Alla medlemmar har möjlighet att lämna in motioner till stämman. En motion är ett förslag som stämman kommer diskutera och rösta om. Styrelsen har läst alla motioner och gett svar på dem för att ge stämman mer information och fler perspektiv på frågan som motionen gäller.

 

Motion 1: Ändring av officiella scoutdräkten

Bakgrund

För att visa att svenska scouterna stöttar HBTQIA+-rörelsen så föreslår vi att vi ska ändra policyn så att regnbågs-t-shirten ingår som ett officiellt plagg i scoutdräkten. Eftersom det för två år sedan var väldigt jämnt i omröstningen vill vi lyfta frågan igen.

För två år sedan beslutades att regnbågs-t-shirten inte skulle ingå i den officiella scoutdräkten. På Demokratijamboree 2018 var det väldigt jämnt i omröstningen. Det stod ca 45% mot 55%, därför vill jag lyfta frågan en gång till.

Scouternas sociala medier framhäver redan stödjandet av HBTQIA+ i dagsläget och detta skulle då innebära ännu en knuff till förändring i samhället för att normalisera HBTQIA+.

Detta vill motionären förändra

Vi vill visa att Scouterna stöttar HBTQIA+ och att alla ska få vara sig själva genom att införa regnbågs-t-shirten i den officiella scoutdräkten. Detta blir en bekräftelse att svenska scouterna stöttar HBTQIA+.

Vi vill ändra i scouternas policydokument (B5) där det står “Scoutdräkten består av Scouternas kort- eller långärmade t-shirt, kort- eller långärmade skjorta, eller pikétröja. Färgen är petroleumblå med scoutsymbolen i vitt väl synlig.” och därmed tillägga ”eller pridefärgerna.”

I och med detta vill vi normalisera synen på HBTQIA+ och vi vill visa att svenska Scouterna stolt stöttar detta.

 

Motionären föreslår stämman

att

i Scouternas policydokument (B5) ändra så att det står “Scoutdräkten består av Scouternas kort- eller långärmade t-shirt, kort- eller långärmade skjorta, eller pikétröja. Färgen är petroleumblå med scoutsymbolen i vitt eller pridefärgerna väl synlig.”

 

Motionärer

Astrid Fredholm, Östersund Frösö scoutkår

William Berglin, Östersund Frösö Scoutkår

 

Styrelsens svar till motion 1

Att stå upp för alla människors lika värde är en grundläggande del i Scouternas värdegrund och i vårt program. T-shirten med scoutsymbolen i regnbågsfärger tycker styrelsen är en positiv variation av scoutplagget som kan bäras med stolthet och som inspirerar till både goda samtal och reflektion. På många håll i landet är Scouterna en given del av olika Pride-firanden, och både barn och vuxna syns ofta i paraderna.

Förändringar av scoutdräkten, som är en av de viktigaste delarna i vårt symboliska ramverk, bör göras med försiktighet.  För många varianter av scoutsymbolen gör arbetet att ladda den med Scouternas värderingar svårare. Styrelsen anser redan idag att den vita scoutsymbolen är laddad med alla människors, inklusive HBTQIA+, lika värde.

Slutligen menar styrelsen att som att-satsen är skriven skulle beslutet innebära att alla plagg som ingår i scoutdräkten behöva göras i två varianter, en med den vita scoutsymbolen och en med scoutsymbolen i regnbågsfärgerna. Detta skulle medföra en stor kostnad och ta resurser, som styrelsen vill använda till att utveckla Scouterna och ge fler barn och unga möjlighet till en meningsfull fritid, i anspråk.

Styrelsen föreslår stämman:

att avslå motionen

 

 

Motion 2: Utveckling av förtjänstmärken

Bakgrund

Ett tunt och ganska tråkigt förtjänstmärkessystem och utmärkelser.

Detta vill motionären förändra

Utveckling och utökning av förtjänstmärken.

Borde finnas ett bredare utbud på förtjänstmärken och utmärkelser. Kommer ge den lokala scoutkåren att uppmärksamma duktiga och flitiga ledare och funktionärer på kårerna.

 

Motionären föreslår stämman

att Scouterna ska utveckla befintligt system för förtjänstmärken.

Motionär

Fredrik Johansson Jägerbrink Ålems scoutkår

 

Styrelsens svar till motion 2

Scouterna har idag 13 olika förtjänstmärken och utmärkelser som har definierats på nationell nivå. Fyra av dessa är utformade så att kåren själv kan dela ut dem och två ytterligare kan kåren dela ut efter godkänd ansökan från Scouternas grupp för detta, Awards and Honors Committee. Övriga förtjänstmärken tilldelas för insatser på distriktsnivå eller nationell nivå efter godkänd ansökan. Information om detta finns på Scouternas hemsida.

De nationella förtjänstmärkena har en lång tradition bakom sig och det är ett mycket fint erkännande för den ledare eller funktionär som får ta emot ett. Det är dessutom så att det finns en mängd exempel på scoutkårer och distrikt som har inrättat egna utmärkelser för att tacka och uppmärksamma olika typer av insatser från sina medlemmar.

Styrelsen vill verkligen uppmana varje kår att använda sig av förtjänstmärken, ännu mer än vad som redan görs idag, och delar motionärens ambition att det är viktigt att uppmärksamma ledare och funktionärer. Samtidigt ser vi en risk att värdet av förtjänstmärkena tunnas ut om de blir ännu fler och ser inget behov av att utöka eller förändra de nationella utmärkelserna i dagsläget. Uppstår behov av förändringar i framtiden har Awards and Honors Committee ett stående uppdrag att föreslå sådana.

Enskilda scoutkårer kan även starta upp egna traditioner med utmärkelser av olika slag, vilket redan görs på många håll i landet.

Styrelsen föreslår stämman

att avslå motionen.

 

 

Motion 3: Rangordningsmärken

Bakgrund

Avsaknaden av märken som visar vilken funktion en ledare eller scout har i kåren.

Detta vill motionären förändra

Införa rangordningsmärken för ledare och scouter, som till exempel patrull kårordförande, vice patrulledare m.m.

Motionären föreslår stämman

att  uppdra åt Scouterna att utreda och ta fram märken för de olika funktionerna i en patrull.
att uppdra åt Scouterna att utreda och ta fram märken för de olika funktionerna i en scoutkår.

Motionär

Fredrik Johansson Jägerbrink Ålems scoutkår

 

Styrelsens svar till motion 3

I scoutmetoden är patrullsystemet centralt som metod för att uppnå vår vision; unga som gör världen bättre. Kopplat till detta kan patrullroller eller ansvarsområden användas, tillfälligt eller mer permanent över exempelvis ett verksamhetsår. För att tydliggöra sådana roller kan märken, knappar, färger eller andra symboler användas, vilket också på ett naturligt sätt knyter in ett symboliskt ramverk i programmet.

Beroende på förutsättningar, typ av verksamhet och lokala traditioner, måste dock användandet av detta kunna variera. I en scoutkår provar en ny äventyrarscout att vara patrulledare varje möte och får PL-snodden att hänga runt halsen, i en annan scoutkår har patrullen valt en patrulledare för hela terminen och har ett särskilt märke fastsytt på scoutdräkten. Scouterna har inga ambitioner att detaljreglera detta utan ser som sin uppgift att utbilda och inspirera till användandet av patrullsystemet, som kan se ut på olika sätt.

Angående olika funktioner och ansvarsområden inom en scoutkår, bland unga vuxna och vuxna, ser vi behovet av fysiska märken för dessa roller som lågt. Vi bedömer att det dels kräver en mycket stor mängd olika märken som ska produceras, samtidigt som användandet kommer vara begränsat. För den scoutkår som önskar är det självklart en möjlighet att införa ett lokalt system. Styrelsen vill också poängtera att vi inom Scouterna inte rangordnar någon, oavsett ansvarsområde eller funktion.

Styrelsen föreslår stämman

att avslå motionen.

 

 

Motion 4: Införande av scoutbyxa

Bakgrund

Saknar en scoutbyxa att använda tillsammans med scoutskjortan. Detta för att få en mer enhetlig och proper framtoning av scouterna.

Detta vill motionären förändra

Införande av långbyxa och kortbyxa till scoutdräkten. Inför två varianter av byxa. En sorts byxa som används vid ceremonier och högtidliga tillfällen. En byxa som används i den vardagliga verksamheten på scoutkåren och på arrangemang.

Motionären föreslår stämman

att Scouterna tar fram en långbyxa för ceremonier och högtidliga tillfällen till scoutdräkten
att Scouterna tar fram en kortbyxa för ceremonier och högtidliga tillfällen till scoutdräkten.
att Scouterna tar fram en långbyxa för vardagliga scoutmöten och aktiviteter.
att Scouterna tar fram en kortbyxa för vardagliga scoutmöten och aktiviteter.
att i Scouternas policydokument under B5 – Scoutdräkten ändra till ”Scoutdräkten består av Scouternas kort- eller långärmade t-shirt, kort- eller långärmade skjorta, eller pikétröja tillsammans med Scouternas byxor. Färgen är petroleumblå med scoutsymbolen i vitt väl synlig.

Motionär

Fredrik Johansson Jägerbrink Ålems scoutkår

Styrelsens svar till motion 4

Scoutdräkten används för att stärka vår identitet och är en del av Scouternas symboliska ramverk. En ambition vid utformandet av nuvarande scoutdräkt är att ha låga trösklar och verka för tillväxt och inkludering. Scoutdräkten är därför valbar mellan tre olika plagg (piké, skjorta eller t-shirt) utan inbördes rangordning, kombinerat med scouthalsduk. Att tillföra ytterligare plagg är att gå i motsatt riktning som varken skulle leda till att vi blir fler och mer inkluderande. Att tillverka, lagerhålla och sälja en byxa i olika modeller och storlekar kostar också pengar, som behöver finansieras antingen av den enskilde scouten eller av våra gemensamma pengar i Scouterna. Det leder således till att det blir en fråga om vem som har råd eller inte, alternativt neddragning av annan verksamhet inom Scouterna.

Styrelsen föreslår stämman

att avslå motionen.

 

 

Motion 5: Ny scoutuppslagsbok

Bakgrund

Scoutuppslagsboken används flitigt ute i landets scoutkårer. Men denna upplaga har föråldrad information. Sen går den gamla upplagan knappt att få tag på.

Kommer ge scoutledare ett bra underlag att bedriva verksamhet. Bra grej att ge till nya ledare som aldrig varit involverade inom scouterna.

Detta vill motionären förändra

Införan av en ny scoutuppslagsbok.

Motionären föreslår stämman

att Scouterna tar fram en ny upplaga av Scoutuppslagsboken.

Motionär

Fredrik Johansson Jägerbrink, Ålems scoutkår

 

Styrelsens svar på motion 5

Styrelsen instämmer i att Scoutuppslagsboken är ett av många älskat verktyg, och ett av Scouternas uppdrag som organisation är att stödja scoutledarna i att kunna bedriva riktigt bra scoutverksamhet  särskilt vad gäller nya ledare. Att utveckla och anpassa detta stöd så det ligger i tiden är ett ständigt pågående arbete. Styrelsen delar dock inte motionärens idé om att det bästa sättet att möta detta behov är att allokera resurser för att producera just en nyutgåva av Scoutuppslagsboken.

Styrelsen menar att det mesta av det innehåll och kunskap som täcks av Scoutuppslagsboken, erbjuder vi redan idag våra scoutledare fast i annan mer tidsenlig förpackning och format. Scouternas förlag, tillsammans med programgruppen, har på senare år gett ut åldersgruppsböckerna ”Den stora spårarboken”, ”Upptäckten”, ”Äventyrarens handbok” med flera. Vi erbjuder också nya och gamla ledare ledarböckerna ”Ledaren – gör dig Redo” eller ”Glöd – Scouting på kristen grund” (för den som söker att utforska hur scouting och kristen tro kan sammanföras). Vi utvecklar kontinuerligt och driver flera e-tjänster/digitala plattformar där ledare och scouter kan få stöd och inspiration i sina uppdrag så som Aktivitetsbanken, där hundratals aktiviteter finns tillgängliga. Programgruppen förvaltar även Leda scouting-sidorna på Scouternas webb som kontinuerligt uppdateras med information för åldersgrupperna, tematiska områden så som inkludering, samhällsengagemang eller hur man gör scouting på distans – allt knutet direkt till Scouternas program.

2012 översatte Scouterna ”Speiderboka”, utgiven av Norges Speiderforbund, som är den norska motsvarigheten till Scoutuppslagsboken och säljs under namnet ”Redo för friluftsliv” i Scoutshop. Innehållet är något mer friluftsfokuserat än innehållet i Scoutuppslagsboken, men fyller på det stora hela samma funktion. Intresset har dock varit svalt hittills, och boken har inte sålt särskilt bra i Scoutshop.

Styrelsen menar därför att vägen framåt är att fortsätta utveckla de digitala kanaler vi erbjuder som verksamhetsstöd för våra scoutledare, och att fortsätta marknadsföra den moderna ledarlitteratur vi redan har. Detta arbete möjliggörs bäst genom att inte påbörja ett resurskrävande arbete med en nyutgåva av svensk scoutuppslagsbok.

Styrelsen föreslår stämman:

att avslå motionen

 

 

 

Motion 6: Bildstöd

Bakgrund

I linje med anpassat ledarskap och att scouting är till för alla vill jag föreslå att Scouterna tar fram ett bildstöd som är anpassat för scouternas verksamhet. Det skulle vara ett bra redskap för ledare att använda på avdelningsmöte, hajker och läger för att göra tillvaron för barn och ungdomar med ex ADHD, autism, språkstörning, ännu ej läskunniga, annat modersmål etc. begriplig, hanterbar och meningsfull.

Scoutverksamheten kan vara otydlig och icke greppbar för barn med olika funktionsvariationer, främst inom NPF-området. Det saknas pedagogiskt stöd för ledare att kunna ge den struktur och tydlighet som dessa barn och ungdomar behöver. De verktyg som kan användas för att göra bildstöd har licens och har inte heller bilder som är anpassade för scoutverksamhet. Bilder på webben får inte användas hur som helst.

Detta vill motionären förändra

Ett scoutanpassat bildstöd för avdelningsmöte, hajker och läger som ser lika ut oavsett vilken kår du är med i. Då skulle scouting välkomna alla och våra ledare får ett bra stöd i sitt ledarskap. Ett bildstöd är en bild som symboliserar en viss aktivitet. Bilden kan vara tecknad eller ett foto. Bilderna på aktiviteterna sätts i den ordning som de ska genomföras som ett schema. Bilderna finns kvar under ex hela mötet eller under dagen på en hajk. Då blir det tydligt för alla vad som förväntas.

 

Motionären föreslår

att Scouterna utvecklar ett bildstöd som är scoutanpassat.
att bildstödet ingår som del i anpassat ledarskap.
att bildstödet antingen går att ladda ner för utskrift eller går att köpa som färdigt paket till kåren via scoutshopen.

 

Motionärer

Ingela Högborg Djupadals scoutkår

Ulf Nielsen, Djupadals scoutkår

Ulrika Selinder, Harlösa scoutkår

Eva Svanström, Hyby scoutkår, vice distriktsordförande Södra Skånes scoutdistrikt

Erik Svanström, Luleå-Hertsöns scoutkår.

Anders Hellman, Trelleborgs scoutkår, ordförande Regionala utbildningsgruppen Södra

Therese Björk Gardell, Veberöds scoutkår

 

Styrelsens svar på motion 6

Alla funkar olika och vi vill att fler ska kunna vara med som sig själva i Scouterna. För att det ska vara möjligt behöver ledare kunskap, verktyg och förståelse att kunna möta barn och unga utifrån deras sätt att funka. Vi har under flera år arbetat framgångsrikt och målmedvetet med att utbilda våra ledare i att bättre möta de deltagare som har ADHD och autism. Detta arbete fördjupas nu i vårt pågående utvecklingsprojekt Funka olika, där bildstöd redan identifierats som ett viktigt pedagogiskt verktyg som vi behöver utveckla och implementera.

Styrelsen delar helt motionärernas uppfattning att bildstöd skulle göra hela scoutverksamheten mer tillgänglig och främjar alla barns delaktighet. Inom projektet Funka olika kommer därför ett pedagogiskt bildstödsmaterial att utvecklas och utformas inför Jamboree21 för att sedan implementeras som en del i vår ordinarie verksamhet. Materialet kommer givetvis att tillgängliggöras för medlemmarna genom Scouternas olika kanaler.

Styrelsen föreslår stämman

att bifalla motionen.

 

 

 

Motion 7: Sjunga schysst

Bakgrund

Inom scouterna är sångstunder och lägerbål centrala ceremonier för gemenskap och stämning, men av tradition och gammal vana sjungs sånger vars texter inte är förenliga med Scouternas värderingar och som, när man faktiskt lyssnar på texten, kan vara gravt kränkande.

Jag föreslår att ett centralt arbete tar fram och granskar sånger och tillgängliggör dem som är förenliga med Scouternas värderingar och vision.

Scouterna som organisation arbetar mycket med att vara till för alla och verkar på en övergripande nivå för att alla ska känna sig välkomna och kunna vara sig själva. En försvårande faktor för detta arbete är när lägerbålssånger och andra sångstunder på avdelningar, i kårer och på utbildningar som scouterna arrangerar, innehåller sångtexter med kränkande innehåll, sexistiska formuleringar och andra beskrivningar som inte är förenliga med Scouternas värderingar. Det är ett problem att det inte finns någon central styrning av lämplighet för vissa sånger eftersom ceremonier och stämningsfulla situationer, när de inte är trygga, kan påverka scouter djupt och är mycket kränkande.

Vi kan inte fortsätta sjunga sånger med olämpliga texter för att ”vi alltid sjungit den” eller för att ”melodin är svängig”.

Detta vill motionären förändra

Jag vill införa en granskad sångsamling med ”Scouternas sångskatt” som är värdegrundsbaserad och rensad på sådant som är olämpligt. Det skulle hjälpa avdelningar och kårer att lätt hitta material till sånghäften och också kunna känna trygghet i att våra scouter inte av gammal vana lär sig sånger vars text ledare inte reflekterat över.

Om vi vill vara en tillgänglig och trygg verksamhet behöver detta genomsyra den faktiska verksamheten och inte vara en vision. Det är när vi gör (och sjunger) som vi visar vad vi verkligen står för och jag hoppas att vi aldrig står för ”What should we do with a drunken sailor? … put him in the bed with the captains daughter, she looks like an orangutang” för att ge ett exempel.

Motionären föreslår stämman

att Scouterna centralt (med hjälp från kårerna med insamling av sånger, låtar, ramsor och annat för sångstund och lägerbål) tar fram en digital och lättillgänglig bank med granskat material som är föreligger med Scouternas värdegrund.

Motionär

Katarina Warming Hammarby Sjöscoutkår

 

Styrelsens svar på motion 7

Scouterna är en organisation som vilar tungt på sin värdegrund och vi vill att alla scouter ska känna sig trygga i alla delar av vår verksamhet. Att delta i lägerbål och sångstunder ska vara en positiv upplevelse för alla scouter!

Styrelsen delar motionärens verklighetsbeskrivning att det förekommer att ”det av tradition och gammal vana sjungs sånger vars texter inte är förenliga med Scouternas värderingar och som, när man faktiskt lyssnar på texten, kan vara gravt kränkande”. Detta skall dock balanseras mot det faktum att Scouterna som organisation hyser ett stort förtroende för sina medlemmar. Vi är övertygade om att varje enskild scout, medlem och ledare, med ett kvalitativt och lättillgängligt centralt verksamhetsstöd kan avgöra vilka sånger, ramsor, rop etc. som är lämpliga i en verksamhet som vår. Detta verksamhetsstöd kan hjälpa ledare att reflektera över hur vi använder vårt symboliska ramverk och diskutera kring vad som är lämpligt eller inte.

Styrelsen föreslår stämman:

att avslå motionen.
att Scouterna tar fram ett digitalt, lättillgängligt stödmaterial som underlättar och möjliggör för scouter att sjunga sånger, låtar, ramsor och annat som är förenliga med vår värdegrund. Detta för att alla ska kunna delta tryggt i vår verksamhet, känna sig välkomna och kunna vara sig själva.

 

 

 

Motion 8: Motion om kaffekris

Bakgrund

På flera på varandra följande Demokratijamboreer har det nu varit problem med att våra ombuds koffein- och sockerbehov inte har tillgodosetts tillräckligt väl för att garantera en kontinuerlig uppmärksamhet och ett korrekt röstförfarande på alla de komplexa yrkanden som förekommer under stämman.

Det har nu gått så pass långt att det hela har fått ett eget uttryck, nämligen #Kaffekris.

Motionären föreslår stämman

att en parameter som skall beaktas i valet av lokal till Demokratijamboreen är möjligheten att förtära kaffe och andra drycker i plenum.
att en kontinuerligt god tillgång på kaffe under hela stämmans gång skall tillgodoses för deltagarna på plats.
att även behovet av alternativa drycker för icke-kaffedrickare, till exempel juice och te, tillgodoses för deltagarna på plats.
att minst sju sorters kakor skall erbjudas i samband med kaffeserveringen.
att de kakor som serveras tillsammans med kaffet även ska inkludera minst ett veganskt alternativ och minst ett sockerfritt alternativ (dessa två alternativ kan utgöras av en och samma kaka).

Motionärer

Björn Larsson, Valla Scoutkår

Erik Cederberg, Gränslösa Scoutkår

Jakob Maleus Cederäng, Kallhälls Scoutkår

Petra Gustafsson, Träkvista Sjöscoutkår

Holger Cederberg, Träkvista Sjöscoutkår

Styrelsens svar på motion 8

Det är nu femte gången vi möts för Demokratijamboree och Scouternas stämma och styrelsen är mycket glad över att mötet lockar så många scouter från hela landet. Det stora antalet gör dock att vi är beroende av, när stämman hålls fysiskt, att hitta lokaler som rymmer alla ombud och vi har märkt att det ofta innebär begränsningar i form av förhållningsregler vi inte kan påverka.

Inför varje Demokratijamboree görs en upphandling och förhandling med flertalet aktörer som erbjuder den typ av lokaler vi eftersöker. Många praktiska parametrar beaktas i processen:

  • Vi behöver en tillräckligt stor sal med tydlig scen för plenum, mindre hörsalar för beredningsgrupper, stora korridorer för påverkanstorg och inte minst bra ytor för häng och spontana diskussioner.
  • Deltagarnas behov av sovplatser, mat och fika måste kunna tillgodoses bra och prisvärt.
  • Lokalen bör vara på en lättillgänglig plats i en stad som är enkel att ta sig till.
  • Det samlade priset för lokal, mat och andra kostnader får inte vara för högt då vi vill hålla deltagaravgiften så låg som möjligt.

Varje år har Scouterna fått göra avkall på vissa saker för att tillgodose andra. Exempel på detta är att många kongressalar inte tillåter dryck i plena eller kräver att allt fika måste säljas av deras eget kafé. Det har då trots dessa brister bedömts vara den bästa lokalen för ändamålet jämfört med alternativen i upphandlingen.

Styrelsen håller med motionärerna om att det är oerhört viktigt med ett tillgodosett fikabehov. Det är redan idag en viktig parameter i upphandling av lokal, men ibland måste det ske omprioriteringar. Styrelsen tror också att det skapar onödiga begränsningar i att hitta en lämplig lokal om förtäring i plenum är ett krav.

Styrelsen föreslår stämman

att avslå motionen.

 

 

 

 

Motion 9: Motion om talartidens fördelning mellan könen

Bakgrund

På tidigare Demokratijamboreer har vi upplevt att talartiden i plenum dominerats av personer som vi, utifrån vår bakgrund, identifierat som män. Även med hänsyn tagen till fördelningen av ombudens antal mellan könen har talartidens fördelning upplevts som skev.

Att en grupp av människor tar en icke representativ andel av talartiden i anspråk är ett demokratiskt problem då det innebär att andra grupper tvingas stå tillbaka.

Detta vill motionären förändra

Vi skulle gärna se att vi scouter arbetar systematiskt för en demokratisk fördelning av talartiden under en Demokratijamboree.

Motionären föreslår stämman

att talartidens fördelning i plenum under Scouternas stämma registreras på ett systematiskt sätt.
att talartidens fördelning redovisas tydligt, lättillgängligt och utan onödiga dröjsmål efter att stämman avslutats. Denna redovisning bör ske både i absoluta siffror och viktat med hänsyn till könsfördelningen bland ombuden.

 

Motionärer

Björn Larsson, Valla Scoutkår

Petra Gustafsson, Träkvista Sjöscoutkår

Erik Cederberg, Gränslösa Scoutkår

Jakob Maleus Cederäng, Kallhälls Scoutkår

 

Styrelsens svar på motion 9

Scouterna har under lång tid aktivt arbetat med att utveckla stämman till att bli mer inkluderande och möjliggöra så att alla som vill får komma till tals. Att flytta ut diskussionen från plenum och talarstolen till VoteIt, påverkanstorg och beredningsgrupper är exempel på detta och det har också visat sig att det påverkat upplevelsen av Scouternas demokrati positivt. Men mötesformer löser inte hela problemet och vi delar motionärernas uppfattning om att en snedfördelad talartid påverkar demokratin negativt. Bästa sättet att åtgärda detta bör vara att tydligt belysa problemet och skapa förståelse och reflektion. Diskussion kring denna motion tillsammans med en tydlig redovisning av talartidens fördelning i plenum hoppas vi skapar förändring. Styrelsen ser också positivit på att även andra aspekter än kön skulle kunna belysas, exempelvis ålder.

Liknande mätningar som föreslås göras på Scouternas stämma har tidigare gjorts på flera av de gamla scoutförbundens stämmor och förekommer på många andra organisationers årsmöten. Härifrån kan vi lära.

Styrelsen föreslår stämman

att bifalla motionen.

         

 

 

Motion 10: Motion om Scouternas kommunikation

Bakgrund

Vid Demokratijamboree 2018 togs följande beslut:

”att kommunikationen på ett mer representativt sätt ska spegla vårt symboliska ramverk samt Scouternas anseende och rykte av gemene man.” – Motion 21: Scouternas kommunikation, #motionaren-58.

Beslutet att Scouternas kommunikation på ett representativt sätt ska spegla vårt symboliska ramverk är ett beslut som vi applåderar.

Detta vill motionären förändra

Däremot anser vi att Scouterna ska vara fria att kommunicera på det sätt som vår organisation anser lämpligt oavsett vad gemene man tycker eller tror om oss.

Motionären föreslår stämman

att tidigare nämnda beslut rivs upp.
att Scouternas kommunikation på ett representativt sätt ska spegla vårt symboliska ramverk.

 

Motionärer

Björn Larsson, Valla Scoutkår

Erik Cederberg, Gränslösa Scoutkår

Lina Ottosson, Viggbyholms Sjöscoutkår

Jakob Maleus Cederäng, Kallhälls Scoutkår

 

Styrelsens svar på motion 10

På Scouternas stämma 2018 beslutades att Scouternas kommunikation på ett mer representativt sätt ska spegla vårt symboliska ramverk samt Scouternas anseende och rykte av gemene man.

Styrelsen vill respektera tidigare fattade demokratiska beslut men ser också att det finns ett syfte i att ytterligare förtydliga att kommunikationen skall spegla vårt symboliska ramverk.

Vårt symboliska ramverk och våra värderingar är kärnan av scouting, och detta speglas i vår kommunikationsplattform – det vill säga det dokument vi jobbar efter i vår kommunikation. Den bygger på strategin som vi gemensamt fastslagit, och hjälper och stöttar kommunikationen från Scouterna i stort så väl som för enskilda kårer. Kommunikationsplattformen sammanfattar helt enkelt vilka Scouterna är och vad vi gör, vad vi står för och vad som får oss att brinna! Den tycker vi att vi borde fortsätta använda oss av, och utveckla.

Det finns en stor mångfald i hur vi kommunicerar, och det vill vi såklart uppmuntra. Scouternas kommunikation och utvecklingen av den är en process, som ständigt anpassas och förbättras. För att verkligen göra skillnad behöver vi fortsätta att aktivt arbeta med bilden av oss och de budskap vi kommunicerar till olika målgrupper. Vi vill också arbeta med att förändra eventuell felaktig eller föråldrad bild som gemene man kan ha av scouterna. I detta arbete måste vi vara grundade i vilka vi är.

Framåt arbetar vi bland annat med sponsorer som en ny målgrupp, gentemot vuxna som är potentiella ledare och för att befästa vår roll som en barn- och ungdomsorganisation som jobbar för rätten till en meningsfull fritid.

Allt detta genomsyras av det Scouterna är – vårt symboliska ramverk.  Vår kommunikation utgår alltså både från bilden som redan finns av oss, och av bilden vi vill förmedla. Med hjälp av vår kommunikationsplattform kan vi berätta om vår verksamhet på ett modernt och inkluderande vis, och samtidigt utgå från de vi är!

Styrelsen föreslår stämman

att avslå första att-satsen
att bifalla andra att-satsen

         

 

 

Motion 11: Motion om sabotage

Bakgrund

Vi upplever att det under de senaste stämmorna har utvecklats en kultur av att begära voteringar och rösträkning i frågor som en känner starkt för, även om utfallet av den tidigare röstningen var fullständigt glasklar för alla andra i rummet.

Detta tröttar ut ombuden och gör att stämman blir långdragen, vilket i sig är ett demokratiproblem då många ombud tyvärr har långa resvägar och är tvungna att lämna Demokratijamboreen före stämman är avslutad när denna typ av gärningar slösar bort tid i onödan

Det gör även stämman tråkigare att delta i som ombud, då det upplevs som att enstaka personers ovilja att acceptera glasklara beslut får styra över en stor mängd människors tid.

Fem minuters försening på stämman betyder i snitt att en person slösar bort en hel arbetsvecka i mantimmar för resten av stämman, och något vi alla bör vara överens om är att våra ideellas timmar är det värdefullaste vi har som organisation.

Nu har problemet minskat betydligt i och med att digitala system likt VoteIT används, och omröstningar därmed inte tar lika lång tid som vid traditionell rösträkning, där vi tidigare kunde slösa bort hela månader i mantimmar räknat, men likväl känner vi att det här är en viktig fråga att ta upp.

Motionären föreslår stämman

att begäran om votering, rösträkning eller röstgranskning i en fråga där utfallet blir att samma resultat som tidigare fastställs med nio tiondelars majoritet eller mer skall betraktas som sabotage.
att det ombud som utövat sabotage skall bli omedelbart hänvisad till att sitta i en för ändamålet speciellt avsedd “skamvrå” under en av mötesordförande bestämd tidsperiod, dock minst 10 minuter.
att skamvrån skall vara försedd med ett lämpligt urval av motiverande citat och en samling självhjälpsböcker på temat “att hantera ett nederlag och gå vidare”.

         

Motionärer

Björn Larsson, Valla Scoutkår

Erik Cederberg, Gränslösa Scoutkår

Jakob Maleus Cederäng, Kallhälls Scoutkår

Petra Gustafsson, Träkvista Sjöscoutkår

Holger Cederberg, Träkvista Sjöscoutkår

Styrelsens svar på motion 11

Styrelsen håller med motionärerna om att det är mycket viktigt att det finns en god möteskultur när vi träffas för stämma. Det handlar om att låta alla komma till tals och ha förståelse för andras åsikter, inte nyttja härskartekniker och att inte medvetet sabotera mötet genom att obstruera eller göra det onödigt krångligt. Oavsett hur mycket regler vi sätter upp så står och faller mötet med deltagarnas goda vilja och strävan efter ett lyckat demokratiskt möte.

En del i vår organisations övergripande uppdrag är att verka för demokrati och mångfald. Vi vill att samhället ska vara mer demokratiskt för unga, något som också omfattar oss själva. En annan grundläggande del i Scouterna är att lära genom att göra, learning by doing. Kombinationen av dessa två fundament kan måhända ibland leda till en längre stämma.

Vi tror på att en stark och positiv möteskultur leder till ett bättre möte. Därför är vi alltid intresserade av idéer och förslag på hur vi kan jobba proaktivt med kulturen och på ett bra sätt belysa beteenden som upplevs som dåliga. Att i förhandlingsordningen begränsa fundamentala demokratiska verktyg såsom votering tror vi däremot inte på. Dels tror vi inte att det ger önskad effekt och dels skulle det öppna upp en negativ praxis kring begränsningar i demokratin. Vi yrkar därför avslag på motionen i sin helhet.

Styrelsen vill även belysa att det ibland är mycket svårt att höra utfallet av en acklamation beroende på var i lokalen en befinner sig. Det finns även fall där det mer exakta utfallet av omröstningen är av intresse även om majoritetens vilja är tydlig. Låt oss inte för snabbt dra slutsatsen att begäran om votering sker av illvilja.

Styrelsen föreslår stämman

att avslå motionen.

 

         

Motion 12: Motion om ändring av stämmans arbetsformer

Bakgrund

Inför Demokratijamboree 2018 hade arbetsgruppen lagt ner mycket arbete på att förbereda en arbetsform som skulle fungera så bra som möjligt på Demokratijamboree.

Trots detta lades det bara dagarna innan Demokratijamboreen skulle hållas förslag på att skrota den arbetsform som arbetsgruppen föreslagit.

Detta beteende upplever vi som mycket respektlöst mot arbetsgruppen och det arbete de investerat sin ideella tid i.

Otryggt för både ombud, deltagare, arbetsgrupp och funktionärer som då inte vet hur arbetsformen kommer att se ut.

Försvårande för ombud och funktionärer i deras stämmoförberedelser då olika arbetsformer kräver olika förberedelser.

Motionären föreslår stämman

att yrkanden som rör stämmans arbetsformer inte får inkomma senare än 1 månad innan stämmans öppnande, förutsatt att handlingar som beskriver den planerade arbetsformen funnits tillgängliga i minst två veckor.

 

Motionärer

Björn Larsson, Valla Scoutkår

Erik Cederberg, Gränslösa Scoutkår

Jakob Maleus Cederäng, Kallhälls Scoutkår

Petra Gustafsson, Träkvista Sjöscoutkår

Holger Cederberg, Träkvista Sjöscoutkår

 

Styrelsens svar på motion 12

Styrelsen tycker det är positivt att frågeställningen kommer upp till diskussion. Tiden innan stämman såväl som tiden för själva mötet behöver en god möteskultur, oavsett vilken mötesform som används, för att bli så demokratisk som möjligt. Bakom förslaget till förhandlingsordning (stämmans arbetsformer) ligger många timmars diskussioner och avvägningar. Större förändringar av mötesformen är något som inte görs lättvindigt utan diskuteras, stöts och blöts utifrån många olika perspektiv. De ska dessutom fungera med stämmans förutsättningar i övrigt.

Styrelsen förstår vilken poäng motionärerna vill föra fram. Diskussionen kring hur vi genomför våra stämmor kommer alltid att vara aktuell och styrelsen anser att dagens utrymme att förändra förslaget på förhandlingsordning i sin helhet inför varje stämma bör kvarstå. Med nuvarande stadgar så har dock stämman suveränitet att besluta vilken mötesform som skall användas och så anser styrelsen att det bör vara även i framtiden, med respekt för att stämman är vårt högsta beslutande organ. Det är dock tydligt att oavsett hur mycket regler som potentiellt skulle kunna sättas upp så står och faller mötet med deltagarnas goda vilja, strävan efter att lyckas med vår demokrati och respekt för våra gemensamma förutsättningar.

Styrelsen föreslår stämman

att avslå motionen.

         

 

Motion 13: Motion om scoutshoppens verksamhet

Bakgrund

Det har på tidigare Demokratijamboreer motionerats om vilka specifika produkter Scoutshoppen ska föra, ner till en så absurd nivå som detaljer kring hur sömmar kring fickorna på ett visst plagg ska se ut.

Även om vi uppskattar övriga medlemmars genuina intresse för Scoutshoppens verksamhet ser vi problem med att stämman detaljstyr shoppens verksamhet.

Shoppen får svårt att svara på marknadsförändringar när shoppen är låst till stämmobeslut.

Shoppen kan tvingas till oförsvarligt dyra affärer som en följd av ett stämmobeslut som verkade rimligt när det togs, men som sedan blivit inaktuellt.

Motionären föreslår stämman

att alla medlemmar ges möjlighet till att kontinuerligt lämna feedback till Scoutshoppen angående dess verksamhet och sortiment på ett enkelt sätt.
att alla tidigare stämmobeslut som rör detaljstyrning av plaggs utformning, exklusive nuvarande dräktordning, rivs upp. Även tidigare beslut om scoutshoppens sortiment rivs upp.
att Scoutshoppen ges fullständigt självbestämmande över sitt sortiment.
att Scoutshoppen, om den INTE medges fullständigt självbestämmande över sitt sortiment, ges i uppdrag att ta fram en majolica-färgad mankini med scoutsymbolen i vitt och inkludera denna mankini i det permanenta sortimentet.

 

Motionärer

Björn Larsson, Valla Scoutkår

Erik Cederberg, Gränslösa Scoutkår

Jakob Maleus Cederäng, Kallhälls Scoutkår

Petra Gustafsson, Träkvista Sjöscoutkår

Holger Cederberg, Träkvista Sjöscoutkår

Styrelsens svar på motion 13

Scoutshop har redan idag en ständig dialog med medlemmar och andra angående sortiment och prissättning. Det sker i telefon, via e-post, på fysiska arrangemang eller i sociala medier. Under 2020 har Scoutshop dessutom genomfört en kundundersökning. Allt detta är något som shoppen kommer fortsätta med.

Styrelsen delar motionärernas intentioner om att Scoutshops sortiment inte borde detaljstyras av enskilda stämmobeslut. Shoppen har dock inte ett fullständigt självbestämmande, utan dess uppdrag fastställs av Scouternas styrelse och generalsekreterare, med utgångspunkt från aktuell strategi och verksamhetsplan. Det är ett tvådelat uppdrag, att dels tillhandahålla scoutdräkt, märken och programmaterial, och dels genom försäljning av bland annat friluftsutrustning och profilplagg bidra med ekonomiska resurser till resten av Scouterna. Styrelsen är också ur demokratisk synvinkel mycket tveksam till att riva upp tidigare beslut.

Styrelsen föreslår stämman

att avslå motionen.

 

 

 

Motion 14: Motion om uppdragna utredningar

Bakgrund

Vi upplever att de senaste demokratijamboreerna har uppdragit en mängd saker åt styrelsen att utreda när Demokratijamboreen inte enkelt har kunnat komma överens, som ett slags sätt att ”komma ur” jobbiga frågor och skjuta dessa på framtiden.

Vi ser också att detta eventuellt kan bli ett problem om styrelsen blir tvungna att lägga en alltför stor del av sitt engagemang på att utreda dessa frågor. Eftersom styrelsens tid är ideell bör den värderas mycket högt.

Dessa utredningar riskerar att gå ut över det viktiga strategiska styrelsearbetet som vår organisation så väl behöver, och därigenom påverka verksamheten negativt.

Vi känner därför att en utredning om hur många utredningar som styrelsen rimligen kan uppdras av en stämma att utreda vore på sin plats.

Motionären föreslår stämman

att

uppdra åt styrelsen att utreda hur många utredningar en stämma rimligen kan uppdra åt styrelsen att utreda innan de uppdragna utredningarna går ut över det styrelsearbete som finns utöver att bedriva dessa utredningar på uppdrag av stämman.

 

att denna utredning skall resultera i en mycket utförlig rapport med en maximal längd av etthundraett ord att redovisas i samband med handlingarna till Demokratijamboree 2022.

 

Motionärer

Björn Larsson, Valla Scoutkår

Erik Cederberg, Gränslösa Scoutkår

Lina Ottosson, Viggbyholms Sjöscoutkår

Petra Gustafsson, Träkvista Sjöscoutkår

Jakob Maleus Cederäng, Kallhälls Scoutkår

Holger Cederberg, Träkvista Sjöscoutkår

 

Styrelsens svar på motion 14

Styrelsen håller med motionärerna om att det är en trend att det ges fler och fler utredningsuppdrag under stämmorna. Detta blev inte minst tydligt under Scouternas stämma 2018 då ett stort antal utredningsuppdrag lades på styrelsen.

Att utreda frågor är i sig inte negativt eftersom frågor då undersöks mer noggrant och bättre beslut kan fattas. Det som styrelsen upplever som utmanande är att många utredningsuppdrag från stämman saknar tydlighet i vad utredningen skall användas till – det blir en utredning, men det stannar där. En utredning kan exempelvis ligga till grund för en av styrelsen beslutad förändring, eller att nästkommande stämma skall kunna ta ställning till en sakfråga med utredningen som utgångspunkt. Användningsområdet för utredningen saknas ofta när beslutet fattas.

Det är omöjligt att säga hur många utredningar en stämma kan uppdra åt styrelsen eftersom tidsåtgången beror på många olika faktorer. Däremot vill styrelsen uppmana till eftertanke kring vad ett utredningsuppdrag faktiskt skall resultera i när dessa föreslås.

Styrelsen föreslår stämman

att avslå motionen.

 

 

 

 

Motion 15: Ny, enklare och mer tidsenlig scoutsång

Bakgrund

Scouterna är en rörelse i ständig utveckling, men vi upplever att vår scoutsång inte har utvecklats i takt med tiden. Att den är ungefär 100 år gammal det märks både i texten och musiken. Det är dags för en ny sång med modernare musik och text och som är lätt att sjunga och spela både inne och ute. Därför behöver ett förslag till ny scoutsång tas fram till nästa stämma.

En gemensam sång för alla scouter kan skapa bra sammanhållning när vi träffas från olika kårer, men då måste den vara lätt och rolig och sjunga och innehållet måste kännas bra. Dagens scoutsång har en gammaldags melodi och textens innehåll är nationalistisk på ett sätt som känns igen från tiden före andra världskriget. På samma sätt som scoutlagen omformulerats för att passa i en förändrad värld behöver vi också en ny scoutsång som känns lätt och rolig att sjunga, som är lätt att kompa till på gitarr när man är på läger och lägerbål och som går att sjunga starkt så det hörs även när man är utomhus.

Detta vill motionären förändra

Stämman bör ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett eller flera föslag till en ny scoutsång som kan antas som den nya scoutsången vid nästa stämma. Den nya scoutsången bör vara lätt att sjunga och spela och funka både inomhus och utomhus. Sångens text och musik bör vara något så när tidlös, men kännas modern på 2000-talet. Förslaget eller förslagen bör skickas ut så scoutkårerna har möjlighet att testa innan ny sång väljs.

 

Motionären föreslår stämman

att stämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny scoutsång som kan antas vid nästa stämma.

Motionärer

Magnus Hultegård & Malin Torgestad Utmanarledare Berga scoutkår

Styrelsens svar på motion 15

Scouterna har i dagsläget inte någon officiell scoutsång som är knuten till organisationen, och styrelsen är tveksamma till att organisationen har behov av en sång, som dessutom skulle antas genom ett stämmobeslut. Styrelsen är medveten om att Scoutsången, eller De svenska Scouternas sång, används och sjungs av många scoutkårer. Men långt ifrån alla scouter har en egen erfarenhet av just den sången, eller kan relatera till en sådan företeelse som ”den officiella scoutsången”. Styrelsen är precis lika angelägna som motionärerna om att Scouterna bör vara en rörelse i ständig utveckling och att vi ska utvecklas i takt med tiden. Därför vill vi värna den mångfald av sånger som finns i vår rörelse, där traditionerna varierar mellan kårer, samverkansorganisationer och olika landsändar. Styrelsen vill också passa på att bjuda in till egen reflektion kring vilka sånger som är förenliga med vår värdegrund, och därmed möjliggör för alla scouter att inkluderas i vår gemenskap.

Styrelsen föreslår stämman:

att avslå motionen.

 

 

Motion 16: Till minnet av 22nd World Scout Jamboree 2011

Bakgrund

Underhåll och information kring 22nd WSJ minnesmonument på lägerområdet, Rinkabyfältet.

Idag underhålls 22nd WSJ minnesmonumentet genom ”hang arounds” från Fjälkinge Scoutkår. Markägarbyten och lägerplatsbyte gör att ansvaret behöver ses över.

Ett exempel är att underhåll läggs som uppdrag på distrikt.

Ett exempel för information är 2nd WSJ i Danmark 1924 www.historisksamling.dk/mindestenen/

Lägerstadsnycklarna är idag placerade i entrén på Region Skånes Rådhus i Kristianstad, men tillhörande informationstavla är undangömd i en sidokorridor och minnesmonumentet okänt i informationscentret, som dessutom inte får någon hjälp genom sökningar på nätet.

Detta vill motionären fäörändra

Ansvar för framtida underhåll av 22nd WSJ minnessten och informationen om monumentet via Scouterna.se och Kristianstads infocenter bör klarläggas och fastställas.

Uppdraget bör till delar vara klart till 10-års-jubiléet för 22nd WSJ sommaren 2021 i samband med Jamboree21.

Ansvariga för underhåll och information (även uppdateringar) så att scouter som vill ta del av 22nd World Scout Jamboree i Sverige får en positiv upplevelse på plats och på nätet. Då detta var ett internationellt åtagande bör det sättas i ett sådant sammanhang. Bildmontage på monument att besöka skulle säker ge en ökad nyfikenhet på att besöka platser och ta del av större arrangemang.

Motionären föreslår stämman

att styrelsen får i uppdrag att utarbeta hur Scouterna långsiktigt ska underhålla minnesmonument och informera om det största scoutlägret genom tiderna i Sverige (Scouterna.se, övriga hemsidor, wiki, scoutmuseerna, länkningar, digitala kartor, sevärdheter, Kristianstads kommun ….)

 

Motionärer

Bo-Kenneth ”Knutte” Knutsson, Eksjö Scoutkår, Head of Block Wood WSJ2011

Marie Reinicke, lägerchef WSJ2011

Göran Hägerdal, lägerchef WSJ2011

Hans Sandblad, DO Norra Smålands Scoutdistrikt

Anders Bernberg, VDO Norra Smålands Scoutdistrikt

Lars Carlsson, Värings Scoutkår, Ansvarig Site Service WSJ2011

Malin Wendel KO Fjälkinge/Trolle Ljungby Scoutkår

Ingela Eriksson KO Väringe Scoutkår

Maria Kihlbaum, KO Eksjö Scoutkår

Ursula Scheibling, Eksjö Scoutkår

Dalle Berglund Tyringe Scoutkår, Snapphane Scoutdistrikt

Camilla Braun Sekr Fjälkinge/Trolle Ljungby Scoutkår

Christer Magnusson, Fjälkinge Scoutkår ”hang arounds”

Nils-Ove Nilsson, Fjälkinge Scoutkår ”hang arounds”

 

Styrelsens svar på motion 16

Styrelsen välkomnar engagemanget för minnesmonumentet för World Scout Jamboree 2011 som invigdes under Jamboree17 och ställer sig positiva till att hitta en långsiktig lösning för hur detta skall förvaltas. Genomförandet av världsscoutjamboreen 2011 är tveklöst det största projektet någonsin inom svensk scouting och något som vi gemensamt kan känna stolthet över både nationellt och internationellt.  Att långsiktigt etablera en webbplats som informerar kring lägret och hur det går att besöka monumentet är också något som styrelsen ställer sig positiva till. Det finns också mycket informativt material (minnesbok, slutrapport med mera) som kan digitaliseras och publiceras.

Styrelsen ser dock att Scouterna skulle ha svårt att påverka vart Kristianstad kommun och Region Skåne väljer att placera saker som de fått i gåva rent fysiskt, dessutom när det rör sig om en byggnad som de själva rår över. Att lägerstadsnycklarna är placerade i entrén till rådhuset ser dock styrelsen som en positiv gest från dessa organisationers sida.

Styrelsen föreslår stämman

att bifalla motionen.

 

 

 

 

Motion 17: Scouthistorik

Bakgrund

Idag finns endast fragmentariska initiativ till att samla vår historik. Oftast förs våra större arrangemang i projektform och avslutas med en projektrapport som inte är utformad för marknadsföring och hög tillgänglighet i efterhand. Varken Scoutmuseerna eller någon annan verksamhet har idag något uttalat samlat nationellt ansvar. För att museerna ska kunna innehålla en heltäckande historik är det nödvändigt att projektledningarna för större arrangemang också har i uppdrag att stödja museerna med material (dokument, bilder, märken, prylar…) och samla in relevant material i samband med att större arrangemang genomförs som underlag till historisk dokumentation. Söker man på Scouterna.se så hittar man inget på något av de större lägren såsom Jubileumsläger 1927, Tullgarn 1938, Tromtölägret 1964, Stegeborg 1965, NordJamb 1975, Scout86, Natura 93, Rover Moot 1996, Scout 2001, Jiingijamborii, WSJ 2011 och Jamboree 17.

Att samla in underlag i efterhand blir oftast så tidskrävande att man avstår. Det känns också viktigt för vår identitet att vi känner våra rötter och lär av historien för att planera för framtiden men också vara närvarande i nuet.

Detta vill motionären förändra

Ansvar för att synliggöra/tillgängliggöra/systematisera scouterna i Sveriges historiebeskrivning på
t ex Scouterna.se och andra digitala forum.

Ansvariga behövs för systematisk hantering av Scouternas dokumentation av sin verksamhet för historiebeskrivning (även uppdateringar). Varje organisation bygger sitt berättigande på värderingar, handling och resultat. Värderingar är beständiga över tid men både handlingar och resultat glöms snabbt bort om de inte bevaras på ett strukturerat sätt. Även vår historik har sitt berättigande i vår modell: vad+varför=hur.

Motionären föreslår stämman

att styrelsen får i uppdrag att utarbeta hur Scouterna långsiktigt ska hantera historisk nationell scoutdokumentation (Scouterna.se, övriga hemsidor, wiki, scoutmuseerna, länkningar, digitala kartor, sevärdheter, Kristianstads kommun ….)

 

Motionärer

Bo-Kenneth ”Knutte” Knutsson, Eksjö Scoutkår, Head of Block Wood WSJ2011

Hans Sandblad, DO Norra Smålands Scoutdistrikt

Anders Bernberg, VDO Norra Smålands Scoutdistrikt

Lars Carlsson, Värings Scoutkår, Ansvarig Site Service WSJ2011

Malin Wendel KO Fjälkinge/Trolle Ljungby Scoutkår

Ingela Eriksson KO Väringe Scoutkår

Maria Kihlbaum, KO Eksjö Scoutkår

Ursula Scheibling, Eksjö Scoutkår

Dalle Berglund Tyringe Scoutkår, Snapphane Scoutdistrikt

Camilla Braun Sekr Fjälkinge/Trolle Ljungby Scoutkår

Christer Magnusson, Fjälkinge Scoutkår ”hang arounds”

Nils-Ove Nilsson, Fjälkinge Scoutkår ”hang arounds”

 

Styrelsens svar på motion 17

Redan sedan nuvarande Scouterna bildades 2012 har Arkiv- och Museigruppen funnit som en ideell arbetsgrupp, med ett tydligt uppdrag att bevara och sprida svensk scoutings historia. Gruppen var en naturlig fortsättning på motsvarande verksamhet som redan fanns i dåvarande Svenska Scoutförbundet och som verkat i årtionden, men som sedan 2012 inkluderar all scouting i sitt uppdrag, oavsett ursprung.

Arkiv- och Museum ansvarar långsiktigt för såväl bevarande, genom sin arkivverksamhet, som för tillgängliggörande, genom sin museiverksamhet. Museet är dels en fysisk plats, som finns i Stockholm, dels en digital plats, som finns på internet. Arkiv- och museigruppen har använt, och använder sig av, just det ”hur” som motionärerna efterfrågar, i form av bland annat processer och rutiner.

Som det mesta inom vår verksamhet bygger arbetet på ideella krafter, som gör ett imponerande arbete. Det är därför självklart att saker sker i oregelbunden takt och att det behöver prioriteras i arbetet. Att dokumentera och sprida vår rika historia är ett ändlöst arbete, det finns tusentals historier, personer, dokument och saker att arbeta med.

På senare tid har inriktningen förskjutits mot att fokusera på digitalisering och på så sätt öka möjligheten för så många scouter som möjligt, men även allmänheten, att ta del av de stora samlingar som finns. Detta är ett arbete som ligger i linje med motionens intention att tillgängliggöra mer för fler, men som också tar mycket tid och engagemang i anspråk. Arkiv- och museigruppen har dock ett stort behov av påfyllning i sina led, bland annat medlemmar med digital kompetens.

Styrelsen föreslår stämman

att bifalla motionen.

Motion 18: Motion om när Scouternas stämma ska genomföras

Bakgrund

När nya riksorganisationen Scouterna bildades fanns det många roliga idéer på saker som kunde göras annorlunda i den nya organisationen. En av dessa idéer var möjligheten att kunna lägga stämman redan under slutet på sommaren. Scouternas stadgar är skrivna så att Stämman måste genomföras innan novembers utgång, vilket gör att stadgarna inte bara medger utan också skapar förutsättningarna för att hålla årsmötet redan i augusti-september. Bokslut och verksamhets-berättelser ska hinna bli klart vilket dock är rimligt att dessa är klara oavsett under våren.

Men varför? Jo, det är fortfarande varmt och ljust ute. Det skapar möjligheten för de som vill bo i tält, workshops och program kan hållas utomhus. Det gör också så vi kan synas mer på orten som vi har vår stämma i. Ett större lokalt engagemang och arrangemang ger också förutsättningar för att ta stämman till nya höjder. Ca hälften av deltagarna på stämman är inte ombud, Scouternas stämma är mer än bara ett årsmöte.

Ett årsmöte där man hyr stor mötessal och även matsal är inte nödvändigtvis någon skillnad i budget, men det skulle med största sannolikhet ge en helt annan känsla. Vi tror på idéen att just mötet är inomhus, vi ska ha så goda förutsättningar för att genomföra den demokratiska processen, men vi kan samtidigt utnyttja de sista varma helgerna för detta stora arrangemang.

Att genomföra stämman i slutet på sommaren kan genomföras en gång på test som vi sedan kan utvärdera i lugn och ro inför nästa stämma.

Som vi ser det finns det endast ett frågetecken kring genomförandet och det är exempelstadgarna för Scoutkårerna som innehåller att det är varje scoutkårs årsmöte som beslutar om vilka ombud som skickas till Scouternas stämma. Säg att en scoutkår har sitt årsmöte på hösten så måste de 1 år innan besluta om sina ombud. Rent praktiskt är det dock enkelt för en scoutkår att lösa detta genom att delegera den uppgiften till sin styrelse, de har ändå valt sin styrelse för att driva scoutkårens administrativa verksamhet. Att stoppa flytten av Scouternas stämma till en bättre tidsperiod med det argumentet att det inte går på grund att distrikt och kårer inte hinner välja ombud visar på en ovilja att se lösningar.

Motionären föreslår stämman

att Scouternas styrelse får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att lägga stämman i slutet på sommaren.
att Scouternas stämma önskar att stämman 2022 genomförs i slutet på sommaren.

 

Motionär

Mikael Ordenius Trollbäckens Scoutkår, Tyresö

Tobias Hedlund Umeå Scoutkår

Joacim Loa Ahlqvist Mölndals Scoutkår

Anton Karlsson S:t Örjans Scoutkår Borås

Daniel Åkerlund Råå Sjöscoutkår

 

Styrelsens svar på motion 18

Styrelsen uppskattar alla idéer om hur rörelsens demokratiska processer kan förbättras. Det är naturligt att frågorna diskuterades som flitigast inför Scouternas första årsmöte 2012, men även de senaste åren har mycket fokus lagts på omfattande utvärderingar och demokratiutredningar ledda av arbetsgrupper som tänkt, analyserat och föreslagit förändringar och många av dessa har genomförts. Den senaste större förändringen var införandet av beredningsgrupper 2018.

I stadgarna anges att ”§5.7 Ordinarie möte med Scouternas stämma ska hållas vartannat år före november månads utgång på ort och tid som bestäms av Scouternas styrelse.”

Det finns således inga stadgemässiga hinder att hålla stämman tidigare än vad som gjorts historiskt och det var, precis som motionärerna påpekar, något som diskuterades i samband med bildandet av Scouterna. Frågor som berör hur det passar in med andra demokratiska möten inom Scouterna samt huruvida vissa delar av året är mindre lämpade på grund av att de då konkurrerar med läger eller andra aktiviteter som försvårar eller förenklar deltagande eller praktiskt genomförande undersöker styrelsen gärna närmare.

Däremot anser styrelsen att det blir svårt att redan vid sittande möte uttrycka önskemål om att flytta stämman, då det är att föregå utredningens slutsatser.

Värt att nämna är att Scoutforum, arrangemanget som genomförs de år som det inte hålls Demokratijamboree och Scouternas stämma ofta hålls i slutet av sommaren och tar formen av ett scoutläger. Konceptet har varit uppskattat och bör kunna vara vägledande för hur en tidigarelagd stämma kan se ut och upplevas.

Styrelsen föreslår stämman

att bifalla första att-satsen.
att avslå andra att-satsen.

           

Motion 19: Scouting för alla i praktiken

BAKGRUND

Inför Världsscoutjamboreen i USA 2019 uppmärksammades det ett fall där Riksorganisationen Scouterna valt att neka en scout att delta på arrangemanget.

I media framställdes det att det berodde på att scouten i fråga hade en diagnos och att arrangemangsansvariga kände att de inte kunde tillgodose behovet.

Oavsett vad orsaken till beslutet var så blev det tydligt från responsen från allmänheten, som har en positiv bild av vår organisation, nu ifrågasatte om den bilden vi gett utåt stämde med hur det framställdes i media.

Denna historia anser motionärerna, bör mana till reflektion och eftertänksamhet hos oss som organisation i hur vi ska arbeta i framtiden för att i praktiken kunna erbjuda scouting för alla samtidigt som vi värnar om energin hos de ideella vuxna som deltar i verksamheten.

Vi är medvetna om att det finns många perspektiv att ta hänsyn till i denna fråga, men det här är något vi kommer stöta på igen, varför vi tycker det är viktigt att påbörja en öppen och rak dialog för att hitta lösningar.

Risken vi ser annars är att barnen/ungdomarna med särskilda behov och deras vårdnadshavare istället väljer att dölja de särskilda behoven och att dessa upptäcks av ledarna och innebär för dem en ökad belastning både psykiskt och fysiskt.

I slutändan handlar det om att, efter bästa förmåga, leva upp till vårt löfte om att Scouting är för alla, samtidigt som vi värnar om våra ideella vuxna.

Motionären föreslår stämman

att förbättra tydligheten kring vilka krav som ställs på deltagare i Riksorganisationen Scouternas nationella arrangemang.
att undersöka och sätta upp riktlinjer på nationella arrangemang så att barn och ungdomar med särskilda behov kan delta.
att undersöka om och verka för att det på internationella arrangemang finns möjlighet att delta med särskilda grupper med t.ex. färre deltagare och/eller fler ledare/stödpersoner.

Motionärer

Fredrik Arbegard Kallhälls Scoutkår

Alicia Baric Jonsered Scoutkår NSF

Björn Lindberg Roslags-Näsby Scoutkår

Rufus Rune Örnsbergs Scoutkår

Åsa Jensen Lilla Edets Scoutkår

Nicklas Wolter Kortedala Scoutkår

Moa Wolter Kortedala Scoutkår

Markus Beyer Helsingborgs Spanarkår

Lovisa Ehrencrona Friberg Kortedala Scoutkår

Linda Myrstrand KFUM Scout Ljungskile

Mikael Fröjd Landeryd Scoutkår

Styrelsens svar på motion 19

Styrelsen håller med motionärerna om att det är ett både nödvändigt och engagerande uppdrag för Scouterna nationellt att kämpa för att scouting är för alla, samtidigt som vi värnar om våra ideella vuxna resurser. Precis som motionärerna beskriver, så kräver detta pågående förbättringsarbete, reflektion och eftertänksamhet både hos var och en av oss som är ledare, men även hos oss som organisation: hur gör vi egentligen för att tillsammans och i praktiken kunna erbjuda scouting för alla, samtidigt som vi värnar om energin hos de ideella vuxna som deltar i verksamheten? Det är en fråga som vi behöver ställa oss om och om igen – men vi behöver också vara överens om att en så pass komplex fråga kommer att behöva besvaras på olika sätt vid olika tillfällen. Det kommer alltid att finnas olika förutsättningar som föreligger under en dialog mellan ideella ledare, ideella funktionärer, deltagare och Scouterna.

Styrelsen menar att det finns goda möjligheter både att öka tydligheten och kommunikationen kring vilka krav som ställs på deltagarna på våra olika nationella arrangemang, och vi ställer oss också positiva till att undersöka och sätta upp riktlinjer för nationella arrangemang så att barn och ungdomar med särskilda behov i möjligaste mån kan delta.

Redan idag arbetar arrangemangsgruppen med mål- och normmedvetet för att möjliggöra deltagande ur ett funka olika-perspektiv. Utgångspunkten är alltid en nära dialog mellan deltagaren och ledaren med deltagarens behov av anpassningar för ögonen, och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Vi är oerhört stolta över att till exempel ha hittat fungerande möjligheter för rullstolsburna scouter, och scouter med olika neuropsykiatriska funktions-diagnoser att genomföra det utmanande arrangemanget Explorer Belt. Vidare arbetar arrangemangsgruppen systematiskt med utbildning av våra arrangemangsledare, där delar av utbildningen handlar om hur vi skapar ökad tillgänglighet, men också om hur vi gör vårt ideella engagemang hållbart.

 

Styrelsen föreslår stämman:

att bifalla motionens första och tredje att-sats.
att

avslå motionens andra att-sats till förmån för följande att-sats:

 

att undersöka och sätta upp riktlinjer på nationella arrangemang som tydliggör hur vi kan individanpassa verksamheten för att det ska finnas arrangemang och aktiviteter för barn och ungdomar med särskilda behov och förutsättningar.”

 

 

 

Motion 20: Dags för Scouterna att träda fram!

Bakgrund

I ett samhälle utan oändliga resurser krävs ständiga prioriteringar. Dessa prioriteringar sker på alla plan i vårt land. Från sammanhanget i den lilla förvaltningen i en kommun till större frågor på nationell nivå i vår Riksdag. För att få vara med och dela på kakan gäller det att hålla sig framme. Nu är det Scouternas tur!

Scouterna i Sverige har, precis som vi ska, kämpat, varit kreativa, varit lojala, ställt upp, engagerat oss och skapat förutsättningar för att våra barn och unga ska få den bästa verksamhet som finns för barn och unga. Detta trots att samhällsutvecklingen har inneburit att förutsättningarna för att bedriva scoutverksamhet, både lokalt och nationellt, blivit allt tuffare. Listan kan göras lång på utmanande förändringar som varit till vår nackdel. Stanna upp och fundera; under de senaste 5 åren, vilka politiska eller beslut fattade av en tjänsteman har varit till gagn för vår verksamhet både lokalt och nationellt? Sannolikt kan du komma på flera negativa beslut.

Vårt allt tuffare föreningsklimat har kommit till sin spets nu under pandemin när läger ställts in och bidragen till verksamheten hastigt blivit betydligt mindre med risk för framtida påverkan. I dialogförsök med myndigheter under pandemin fick inte Scouterna eller våra samverkansorganisationer möjlighet att komma till tals när andra idrottsorganisationer fick undantag inskrivna i rekommendationer.

Detta vill motionären förändra

Nu måste vi komma upp på agendan och in i mötesrummen hos beslutsfattarna.

För att, på ett sportsligt sätt, få en chans att fortsätta bedriva vår fantastiska verksamhet behöver vi medvetandegöra vår verksamhet i många sammanhang. Det är lätt hänt att snegla på andra organisationer som lyckats få regelverk, skatteregler och hela bidragssystem att vara skräddarsydda för sin verksamhet. Nu är det dags att regelverk och förmåner Scoutifieras.

Arbetet med att få politiker och tjänstemän att förstå att Scouterna är en viktig aktör för vårt samhälles utveckling måste ske på alla plan. I hela Sverige och lokalt. Det ska ta fart nu och vi måste inse att detta arbete är lika viktigt som att arrangera läger, utveckla vårt program och att driva rekryteringskampanjer.

Vi vill med denna motion kraftsamla våra gemensamma resurser så att samhället ger oss plats att växa!

Motionären föreslår stämman

att Scouternas styrelse tillsammans med nationella och regionala kanslier upparbetar nätverk i civilsamhället med organisationer och myndigheter, vars beslut kan påverka och förbättra förutsättningar för scoutverksamhet.
att över tid bibehålla, bearbeta och utveckla dessa kontakter och aktivt utöva påverkan i de frågor styrelsen väljer att prioritera till gagn för vår verksamhet.
att sprida kunskapen om hur effektivt påverkansarbete kan bedrivas på distrikts- och kårnivå.

Motionärer

Erik Carlsson, Distriktsordförande Stockholms Scoutdistrikt

Johanna Arnoldsson, Distriktsordförande Stockholms Scoutdistrikt

Monica Johansson Distriktsordförande Birka scoutdistrikt

Anders Tholsson Distriktsordförande Södertörns scoutdistrikt

Valdemar Eriksson, Verksamhetschef Vässarö

Cecilia Gozzi Kanslichef, Distriktskansli region Stockholm

 

Styrelsens svar på motion 20

Styrelsen instämmer i att det förändrade samhällsklimatet kräver ett bredare angreppsätt när det kommer till hur vi arbetar externt. Att utveckla vår samhällsnärvaro är en nödvändighet för att säkerställa förutsättningar för vår nuvarande och framtida verksamhet. Genom att förmedla till makthavare de positiva effekter scouting har på enskilda individer, och därmed samhället i stort, kan vi få med vår verksamhet i deras medvetande. Detta kräver en långsiktig närvaro, ett tydligt budskap och synlighet mot de aktörer vi vill påverka. Scouterna behöver nå ut på alla nivåer då ett kommunalt beslut lika mycket som en lagförändring i riksdagen direkt eller indirekt påverkar scoutkårernas möjlighet att erbjuda unga äventyr och kompisar, och vår vision om unga som gör världen bättre.

Motionen ligger helt i linje med delar av den föreslagna verksamhetsplanen under strategiområdet ”Scouterna ska utvecklas till förebilder”. Det är hög tid för Scouterna att träda fram och göra vår röst hörd genom påverkansarbete som förs långsiktigt och strategiskt för största möjliga förändring. Styrelsen ser motionen som ett verktyg för att vi ska nå de två målen;

”Scouterna som organisation ska bidra med en stabil plattform som barn och unga kan luta sig mot och hjälpa dem att höja sina röster för att bli lyssnade på. Scouterna ska underlätta och driva påverkansarbetet för att skapa en bättre värld. På så sätt vågar fler barn och unga säga sin mening och bidra.”

samt att,

”75% av Sveriges politiska beslutsfattare på alla nivåer, till exempel kultur- och fritidsförvaltningar, regioner, riksdag, tycker att scoutverksamheten bidrar positivt till det egna samhället och stöttar verksamheten efter bästa förmåga.”

Styrelsen föreslår stämman:

att bifalla motionen.

 

 

 

Motion 21: Motion till Scouternas stämma 2020 ang. policydokumentet från 2019-09-13; alkohol och narkotika

Bakgrund

Scouternas policydokument avseende alkohol och narkotika från 2019-09-13 är formulerad så här:

”B3 Alkohol och narkotika

All verksamhet inom scouterna skall kännas trygg och säker för alla inblandade, unga som vuxna. Därför ska alla Scouternas arrangemang vara fria från alkohol. Med detta menas både nationella arrangemang och läger samt löpande verksamhet i lokala kårer och distrikt. Detta gäller alltså både arrangemang enbart för scouter och sådana som är öppna för allmänheten, där Scouterna står som arrangör.

När man representerar Scouterna på aktiviteter som någon annan arrangerar får man inte dricka alkohol. Vi är förebilder i hur vi agerar och reflekterar därför över vår syn på alkohol. Därför uppträder man självklart inte berusad

All verksamhet i Scouterna ska vara helt fri från narkotika med undantag för användning av narkotika som är föreskriven för medicinering.”

 

Det är nu en del år sedan vi i SSF i mitten på 1980-talet såg oss tvungna att revidera ett liknande beslut om totalförbud vad gäller alkohol. Totalförbudet upphävdes redan stämman efter som det beslutades. Ett skäl var att det visade sig precis som nu att beslutet inte efterlevdes. Det räcker inte med att bara fatta beslut och sedan förvänta sig att de följs utan att vara förankrade i rörelsen.

Scoutrörelsen är en barn- och vuxenorganisation med fokus på barn och ungdom, det innebär att scouting för våra vuxna medlemmar blir en livsstil som gäller både i och utanför möteslokalen, med eller utan scoutskjortan.

Scouterna är i sig ingen nykterhetsorganisation, men det finns scouter som är organiserade inom nykterhetsrörelsen och de skall respekteras för detta.

Att inte dricka alkohol eller helt avstå från t.ex. kött, läsk eller godis är i sig inget föredöme. Det visar bara att man av olika skäl vill avstå från något. Men att visa på måttlighet och gott omdöme är däremot föredömligt.

Att få tacka nej är lika självklart som att få tacka ja och ett nej skall alltid respekteras.

Detta vill motionären förändra

Vi kan inte se att ledare som har en ledarträff eller är på ett arrangemang/tillställning med ledare och roverscouter inte skall kunna dricka exempelvis öl eller vin. Det måste vara den särskilda situationen och omdömet som avgör när man kan nyttja alkohol eller ej.

Om varje medlemskår själva utarbetar en egen alkoholpolicy, så innebär detta att varje kår också måste skaffa sig en genomreflekterad syn på bruket av alkohol.

 

Motionären föreslår stämman

att

första och andra stycket i nuvarande policy tas bort och ersätts med följande under rubriken Alkohol:

 

”Alkohol ska inte förekomma vid aktiviteter med scouter under 18 år. När man representerar Scouterna får man självfallet inte uppträda berusad. När man representerar Scouterna bör man också beakta sin roll som förebild och ha en genomreflekterad syn på alkohol.” 

att Scouterna skall rekommendera att varje medlemskår utarbetar och implementerar en egen alkoholpolicy.

 

Motionärer

Björn Julius Malmö sjöscoutkår

Tommy Svensson Malmö sjöscoutkår

Per Spjut Ljungens sjöscoutkår

Lars Jonasson Karlstads sjöscoutkår

Emil Nilsson Malmö sjöscoutkår

 

Styrelsens svar på motion 21

På Scouternas stämma 2014 antogs en alkoholpolicy som till skillnad från tidigare syn på alkohol inom scoutrörelsen i Sverige inte gjorde skillnad på unga och vuxna. Motionärerna menar att det borde vara upp till var och en att bedöma när man som vuxen kan nyttja alkohol eller ej. Motionärernas ståndpunkter och policyns bakgrund skiljer sig därmed genom synen på frihet. Många far illa på grund av alkohol vilket gör att vi tycker att den frihet som vi vill uppnå i det här fallet är frihet att få slippa, inte frihet att få dricka. Att skapa en trygg miljö för alla innebär att alkohol inte ska förekomma i några sammanhang.

Cirka 400 000 barn och unga i Sverige beräknas växa upp i hem med vuxna som missbrukar alkohol och många fler barn och vuxna far illa just på grund av alkoholens baksidor såväl i Sverige som i andra länder. Styrelsen anser att Scouterna ska erbjuda en fristad för dessa barn och unga och att deras behov ska prioriteras över behovet av att dricka alkohol i scoutverksamheten. Scouternas alkoholpolicy syftar till att göra Scouterna till en miljö fri från alkohol.

En annan aspekt av att tillåta alkohol när samtliga deltagare är över 18 år är farhågan att det skulle dela upp verksamheten. Under ett arrangemang eller en ledarsamling skulle det kunna krävas att det sattes en åldersgräns på just 18 år om det fanns tankar på att det skulle serveras alkohol. Vi ser väldigt få tillfällen då det skulle vara motiverat att ha en 18-årsgräns i vår verksamhet av några andra skäl. Här ser vi att återinförandet av en 18-årsgräns skulle ha tydliga negativa effekter på våra unga.

När den nuvarande policyn antogs var bakgrunden att vår verksamhet ska vara trygg och säker för alla som deltar på våra arrangemang – både barn och vuxna. Det handlar om synen på scouting och vilka normer vi vill ha i organisationen. Att dricka alkohol ser vi inte som en del av det, inte heller när alla som scoutar tillsammans har fyllt 18 år. Vi tror att alkoholen begränsar potentialen i det vi kan åstadkomma som rörelse. Det handlar alltså inte om en enskild persons rätt att dricka alkohol, utan synen på vår interna kultur.

Styrelsen ser inte att motionen framför något argument som gör att organisationen har anledning att göra något annat ställningstagande idag än 2014 när policyn antogs. Styrelsen menar också att medlemmarnas vilja i frågan har varit tydlig då även stämmorna 2016 och 2018 har bekräftat ställningstagandet från 2014 genom att avslå liknande motioner.

Styrelsen föreslår stämman

att avslå motionen.

 

 

 

 

 

Motion 22: Trygga möten, arrangemang och verksamheter – även för vuxna

Sammanfattning

I Scouterna tar vi bra hand om våra barn, men ofta alldeles för dåligt hand om våra vuxna, som ibland riskerar att fara illa i scoutverksamheten. För att leva i scoutlagens anda bör vi erbjuda bättre stöd till vuxna som drabbats av konflikt, mobbning, utbrändhet och andra arbetsmiljörelaterade problem på både kår-, distrikts- och nationell nivå. En del drabbade upplever brist på skyddsnät inom organisationen och det är inte ovanligt att den drabbade har större förväntningar på hjälp och stöd från Scouterna Riks än vad Scouterna idag av resursskäl och mandat kan leva upp till. Mitt förslag är att utarbeta en lösning som liknar arbetslivets motsvarighet till skyddsombud.

Bakgrund

Inom Scouterna ligger vi i framkant på att erbjuda trygg och säker verksamhet för våra barn och unga. Som scoutledare är jag otroligt stolt över att vara ledare i en rörelse som tar ungas trygghet och säkerhet på allvar och att vi genom Trygga Möten arbetar aktivt både med att förebygga och synliggöra övergrepp på barn i olika former i vår verksamet. Det är min uppfattning att den verksamhet som scouterna bedriver på kårnivå är en av föreningslivets allra bästa och tryggaste barn- och ungdomsverksamheter. Konflikter och kränkningar mellan barn, eller mellan barn och ledare på kårnivå brukar snabbt fångas upp av kårstyrelsen som numera har kunskap och verktyg för att agera.

Jag upplever dock att på andra områden, exempelvis på distriktsnivå, har Scouterna en bit kvar att vandra. Distriktens verksamhet har ofta ett stort fokus på arrangemang, läger och kurser och bland funktionärer och kursledare förekommer det av och till konflikter som förväntas hanteras antingen av kursteamen själva eller som eskaleras till exempelvis distriktsstyrelsen som i sin tur förväntas gå in och hantera situationen. Inte sällan är distriktsstyrelsen helt oförberedda på detta och i många fall saknas också kompetensen och erfarenheten att hantera denna typ av konflikter vuxna emellan. I några fall kan detta sluta riktigt illa.

I en del distrikt är verksamheten till och med så omfattande att man anställer eller arvoderar lägerledare etc. Med detta följer också ett arbetsgivaransvar och ett arbetsmiljöansvar enligt svensk lagstiftning. Det är inte helt ovanligt att distriksstyrelsens ledamöter inte känner till att de är solidariskt ansvariga enligt lag för exempelvis arbetsmiljön. Detta kan leda till obehagliga överraskningar och intressekonflikter.

Inte heller ideellt arbetande ledare/funktionärer skall behöva fara illa i vår verksamhet. Trots det sker det av och till. De flesta situationer löses i samförstånd, men när en av parterna i konflikten exempelvis är just distriktsstyrelsen, anställda eller andra distriktsfunktionärer uppstår ibland problemet med att sitta på för många stolar samtidigt och olika intressen kolliderar och kan eskalera konflikten. För att råda bot på detta krävs ett stärkt skydd för ledare. Scouternas värdegrunder och vår scoutlag måste även gälla ledare på alla nivåer i alla lägen.

Motionären föreslår stämman

att Scouternas styrelse ges i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en funktion inom scoutrörelsen som kan liknas vid arbetslivets skyddsombud.
att Scouternas styrelse efter att ha utrett frågan och om det bedöms lämpligt ges mandat att inrätta denna funktion utan att återrapportera till kommande stämma.
att det föreslagna ”skyddsombudets” ansvar skall vara att företräda enskilda ledare och funktionärer samt att ta tillvara deras behov och intressen vid kris och konflikt.
att styrelsen också skall verka för att det läggs tillrätta byråkratiskt (alltså i stadgar och avtal mellan Scouterna och sina motparter) så att ”skyddsombudet” får de mandat/fullmakter som krävs för att kunna agera mot alla parter, exempelvis distrikt, för att kunna skydda den utsatte och sätta in åtgärder utan att behöva söka mandat.

 

Motionär

Patrik Redgård, Ledare i Månstorps Scoutkår & Staffanstorps Scoutkår i Djurslöv

 

Styrelsens svar på motion 22

Motionen belyser en viktig fråga för Scouterna som organisation och en förutsättning för vår verksamhet. Liknande frågeställningar har lyfts vid tidigare stämmor. Detta har bland annat resulterat i projektet ”Hållbart engagemang”, som syftar till att identifiera vad som skapar förutsättningar för ett hållbart ideellt engagemang inom Scouterna och vilka verktyg, processer och stöd som behöver komma på plats.

En förstudie har genomförts under februari – april 2020 och i skrivande stund arbetar en projektgrupp med att skapa koncept och ramar för hur Scouterna ska komma igång att arbeta med och för ett hållbart ledarskap och engagemang för ideella. De första stegen kommer bl.a. att innehålla en implementering av verktyget MOVIS, Management of Volunteers in Scouting, framtaget av WOSM, samt en uppdragsmiljöpolicy. Uppdragsmiljöpolicyn kommer att implementeras med start hösten 2020.

Ambitionen är att detta arbete på sikt ska fortsätta lokalt och regionalt.

Vi värderar mycket högt att alla kan vara med, samtidigt som vi vet att alla inte kan delta i alla arrangemang eller ha vilka uppdrag som helst. Detta är något som utmanar vårt ledarskap och som vi behöver arbeta vidare med parallellt med tankar om hållbarhet och inkludering.

Detta återspeglas i den föreslagna verksamhetsplanen i målet:

”70% av våra ledare och frivilliga upplever att de har ett hållbart engagemang där de får kraft och energi.”

Vi har en ungdomsverksamhet för ungdomar, av ungdomar med stöd av vuxna som arbetar ideellt. Dessutom en verksamhet med mycket höga ambitioner som uttrycks i Scouternas vision och uppdrag.

Vårt fokus är de unga och deras utveckling, där vuxna stöttar på olika sätt. Därför är Trygga möten framtaget. I Trygga mötens första stycken på webben skriver vi;

”Trygga möten syftar till att barn ska vara trygga på sin fritid. Det handlar också om sådant som att vara en schysst kompis, deltagare emellan och att ledare har kunskap och mod att agera om något händer.”

Trygga möten är ett kraftfullt verktyg och ett starkt varumärke både inom och utanför Scouterna.

Styrelsen ställer sig dock tveksamma till modellen med ett ”skyddsombud” som skall få en formell roll att agera gentemot framförallt andra ideella. Grunden i ett ideellt uppdrag är att du har möjlighet att avsluta det om det av olika anledningar inte känns bra. I de fall där det föreligger en anställning eller arvodering från ett distrikt eller kår så är det helt riktigt att det föreligger ansvar för exempelvis arbetsmiljö. Scouterna har dock inte mandat att gå in och styra över detta då kårer och distrikt är självständiga organisationer.

Styrelsen föreslår stämman

att avslå motionen.