Mötesformalia

Styrelsen föreslår stämman:

att fastställa dagordningen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SCOUTERNAS STÄMMA 2020

 1. Öppnande av Scouternas stämma

  Scouternas ordförande inleder stämman.

 2. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer
  Vi väljer personer som på olika sätt arbetar med att leda oss igenom stämman.
  a) Val av mötesordförande
  b) Val av justerare och rösträknare
  c) Val av sekreterare
  d) Val av eventuella övriga mötesfunktionärer
 3. Fastställande av röstlängden
  Vi får information om hur många ombud som är på plats och får rösta under stämman, vi tar fram en så kallad röstlängd.
 4. Fråga om kallelsen till Scouternas stämma skickats ut på korrekt sätt
  Vi beslutar om kallelsen till stämman skickats till scoutkårerna i rätt tid inför stämman.
 5. Fastställande av föredragningslista
  Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under stämman.
 6. Fastställande av förhandlingsordning
  Vi bestämmer om vårt sätt att arbeta under stämman.
 7. Val av beredningsgruppsordföranden och support-team.
  Vi väljer personer som kommer att arbeta och leda i beredningsgrupper och på påverkanstorget.
 8. Presentation av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för Scouterna 2019 samt verksamhetsberättelse för Scouterna 2018.
  Styrelsen presenterar Scouternas verksamhet under 2018 och 2019. De berättar vad som har gjorts under åren och hur det har gått ekonomiskt under 2019.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelseledamöter för 2019.
  Vi beslutar om den ekonomiska redovisningen för 2019 och beslutar om styrelsen har skött sitt uppdrag under det senaste året på ett korrekt sätt.
 10.  Beslut med anledning av Scouternas vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  Vi beslutar om vad hur vi ska hantera det ekonomiska resultatet för 2019.
 11. Behandling av propositioner
  Vi beslutar om de förslag som lagts fram från styrelsen, så kallade propositioner.
 12. Behandling av motioner till Scouternas stämma
  Vi beslutar om förslag som lagts fram från Scouternas medlemmar, så kallade motioner.
 13. Fastställande av antal övriga ledamöter i Scouternas styrelse
  Vi beslutar om hur många övriga ledamöter som ska väljas in i den nya styrelsen, minst fem stycken.
 14. Val av ordförande i Scouternas styrelse
  Vi väljer vilka som ska vara ordförande för Scouterna.
 15. Val av Internationella kommissionärer, IC:s, i Scouternas styrelse
  Vi väljer vilka som ska vara Scouternas IC:s.
 16. Val av övriga ledamöter i Scouternas styrelse
  Vi väljer vilka som ska ingå i Scouternas styrelse.
 17. Val av revisorer
  Vi väljer vilka som ska kontrollera att styrelsen sköter Scouternas verksamhet och bekräftar vilken revisionsbyrå vi har.
 18. Val av ledamöter och suppleanter i förvaltningsmötet
  Vi väljer vilka som ska ses och fatta beslut på Scouternas förvaltningsmöte 2021.
 19. Val av sammankallande och övriga ledamöter i Scouternas valberedning
  Vi väljer vilka som ska ingå i valberedningen. Valberedningen är de som ska föreslå de personer och funktioner som ska väljas på Scouternas stämma 2020.
 20. Övriga ärenden
  Övriga frågor som stämman önskar diskutera.
 21. Scouternas stämma avslutas
  Ordförande avslutar mötet.