Fastställande av Balans- och resultaträkning

 

Revisorerna föreslår stämman

att fastställa resultat- och balansräkning för 2019.

Se bilaga 2 Årsredovisning 2019 inkl Revisionsberättelse, sidorna 21-23.

 

BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER FÖR 2019 ÅRS FÖRVALTNING

Revisorerna föreslår stämman

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

 

Se bilaga 2 Årsredovisning 2019 inkl Revisionsberättelse, sidorna 33-34.

BESLUT MED ANLEDNING AV SCOUTERNAS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA RESULTATRÄKNINGEN

 

Styrelsen föreslår stämman

att 2019 års resultat om +684 863 kr balanseras i ny räkning.

 

Se bilaga 2 Årsredovisning 2019 inkl Revisionsberättelse, sida 20, samt bilaga 3 – Verksamhetsberättelse 2019, sida 33.

 

Kommentar på balans- och resultaträkning

Scouterna redovisar ett resultat på 1 088 228 kr för år 2019 och efter förändring av ändamålsbestämda medel ett belopp på 684 863 kr. Utfallet är bättre än budget, i huvudsak relaterat till överskottet från den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Nordamerika 2019. Den löpande verksamheten har skötts inom budget även om det inom budgeten har gjorts omfördelningar. Inom området Kommunikation har kostnaderna varit lägre än budgeterat samtidigt som Insamling tyvärr inte har haft de intäkter som varit ambitionen. Kostnaderna för våra externa webbplatser har flyttats från Kommunikation till Service.

Långsiktigt är Scouternas ekonomi god. Vi har ett eget kapital för att hantera oväntade händelser. Ambitionen är att även ha ett eget utvecklingskapital.